Teaduse tippkeskuste toetuse KKK 2023

Korduma kippuvad küsimused teaduse tippkeskuste toetuse taotlusvooru kohta 2023

 

Kes võivad moodustada teaduse tippkeskuse?
Millised avalik-õiguslikud või riigi teadus- ja arendusasutused on 2023. aastal positiivselt evalveeritud?
Millised eraõiguslikud teadus- ja arendusasutused on 2023. aastal positiivselt evalveeritud? 
Kes võib olla tippkeskuse juht? 
Mis on „käimasolev projekt“? 
Millised projektid on uurimisrühma kvalifitseerumiseks sobilikud? 
Kas stardi- ja rühmagrandid kvalifitseeruvad, kuigi ETISes näidatakse summat vastavalt väljamaksmistele?
Keda võib uurimisrühma lisada? 
Mis on „Eesti 2035“ arenguvajadused? 
Mis on TAIE fookusvaldkonnad? 
Millised on nõuded taotluse avamise avaldusele? 
Milline peab olema asutuse garantiikiri täiendava rahastuse tagamiseks? 

 

Kes võivad moodustada teaduse tippkeskuse?
Teaduse tippkeskuse võivad minimaalselt moodustada kaks riigi või avalik-õiguslikku teadus- ja arendusasutust (kellest üks on taotleja). Mõlemast asutusest peab taotluses osalema vähemalt üks uurimisrühm. Kokku peab tippkeskusesse kaasama vähemalt kolm uurimisrühma. Seega on võimalikud erinevad kombinatsioonid, näiteks võib kolmas uurimisrühm olla ka eraõiguslikust teadus- ja arendusasutusest. 

Millised avalik-õiguslikud või riigi teadus- ja arendusasutused on 2023. aastal positiivselt evalveeritud?

2023. aastal on positiivselt evalveeritud avalik-õiguslikud või riigi teadus- ja arendusasutused järgmised: Eesti Keele Instituut, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Maaelu Teadmuskeskus, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Tervise Arengu Instituut.

Millised eraõiguslikud teadus- ja arendusasutused on 2023. aastal positiivselt evalveeritud? 

Positiivselt evalveeritud eraõiguslikud teadus- ja arendusasutused on BioCC OÜ, Cybernetica AS, Eesti Metroloogia Keskasutus AS Metrosert, Icosagen Cell Factory OÜ, Protobios OÜ, SA Estonian Business School, STACC OÜ, Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS, Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus AS. 

Kes võib olla tippkeskuse juht? 

Tippkeskuse juht peab olema ka ühe tippkeskuses osaleva uurimisrühma juht ning ta peab olema ühe käimasoleva teadus- ja arendusprojekti vastutav täitja. 

Mis on „käimasolev projekt“? 

Käimasolevaks projektiks loetakse neid teadus- ja arendusprojekte, mille läbiviimise periood kestab vähemalt teaduse tippkeskuste toetuse taotlusvooru alguskuupäevani (s.o 23.05.2023) või mis algavad 2023. aastal kõige varasemalt 23. mail, kuid mille rahastusotsus on tehtud hiljemalt 15.09.2023 (taotluste esitamise tähtaeg).

Kui pärast 23. maid algav projekt ei ole taotlemise hetkel veel ETISesse kantud, peab taotlusele lisama dokumendi, mis tõendab rahastusotsust.

Millised projektid on uurimisrühma kvalifitseerumiseks sobilikud? 

Sobilikud on ETISes kajastatud teadus- ja arendusprojektid, mis on käimas aastal 2023, mille kogukestus on vähemalt kaks aastat ning mille kogusumma on vähemalt 210 000 eurot. Projekti finantseerijale ei ole piiranguid, küll aga peab projekti algselt määratud tervikmaht olema vähemalt 210 000 eurot. See tähendab, et väiksema projekti puhul ei kvalifitseeru projekt ka juhul, kui asutus lisab algsele mahule omapoolse panuse.  

Kas stardi- ja rühmagrandid kvalifitseeruvad, kuigi ETISes näidatakse summat vastavalt väljamaksmistele?

Stardi- ja rühmagrandid on kvalifitseerumiseks sobivad projektid, kui need on vähemalt 2. aastased ning kogumahuga 210 000 eurot. Kuigi ETISes ei ole näha nende projektide täismahtu (summa vastab väljamakstule), siis ETAG teab PSG-de ja PRG-de kogumahtusid ning võtab need arvesse.

Keda võib uurimisrühma lisada? 

Tippkeskuse taotlusesse ei pea kaasama kõiki kvalifitseeruvas projektis olevaid liikmeid. Näiteks kui rühma kvalifitseeriv projekt on PRG, siis kõik PRG projektis olevad liikmed ei pea olema kaasatud tippkeskusesse. Põhjendatud juhul võib rühma lisada ka teisi evalveeritud teadus- ja arendusasutuste töötajaid.

Mis on „Eesti 2035“ arenguvajadused? 

„Eesti 2035“ arenguvajaduste defineerimisel on lähtutud Eesti pikaajalise arengustrateegia vastavatest kirjeldustest. Üheksa arenguvajadust on: rahvastik, tervis ja eluiga, ühiskond ja võimalused, õppimisvõimalused, ettevõtluskeskkond, elurikkus ja keskkond, ruum ja taristu, julgeolek ja turvalisus, riigijuhtimine. Loe lisa SIIT. 

Mis on TAIE fookusvaldkonnad? 

„Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukava 2021–2035“ fookusvaldkonnad on defineeritud vastavalt arengukavas sätestatud määratlusele: https://taie.ee/taie-fookusvaldkonnad 

Millised on nõuded taotluse avamise avaldusele? 

Avalduses peab kirjas olema taotletava tippkeskuse esialgne nimi (eesti ja inglise keeles), esialgne ingliskeelne lühitutvustus, tippkeskuse juht ja osalevad partnerid, märksõnad inglise keeles (3-6). Partnerite kinnituskirju avaldusele lisada ei ole vaja ning avalduses toodud infot ei hinnata. Avaldus esitatakse digiallkirjastatult taotleja asutuses kehtiva korra järgi. 

Milline peab olema asutuse garantiikiri täiendava rahastuse tagamiseks? 

Garantiikirjas peab olema kirjas see, millise tippkeskuse millise projekti pikendamist, millises mahus ja milliseks perioodiks asutus rahastab. Garantiikiri võib olla tingimuslik (s.o. rahastus tagatakse tippkeskuse rahastuse saamise korral). Garantiikiri esitatakse digiallkirjastatult taotleja asutuses kehtiva korra järgi.