Evalveerimine 1994

1994. aastal viis Eesti teadusnõukogu (praegune Teadus- ja Arendusnõukogu) läbi Eesti teaduse siseriikliku evalveerimise, mille põhijäreldustena tuuakse TANi brošüüris „Eesti teaduse lühianalüüs 1993-1996“ välja järgnevad punktid:

  • Riigivõimu institutsioonid ja teadlaskond on üksteisest võõrandunud;
  • Puudub selgelt määratletud Eesti arengumudel, mistõttu prioriteetsed arenguvaldkonnad on määramata;
  • Olemasolev teadus- ja arendussüsteemi struktuur ei ole kujundatud riigi võimalusi ja vajadusi arvestades;
  • Teadus- ja arendustegevuses valitseb koordineerimatus. Teadusasutuse funktsioonid ei ole piisava selgusega määratletud;
  • Teadustegevuse integratsioon nii õppetegevusega kõrgkoolides kui ka arendustegevusega on nõrk, mille tõttu kannatavad nii õppetegevuse kvaliteet kui ka arendustegevuse efektiivsus;
  • Puuduvad traditsioonid ja mehhanismid kõrge akadeemilise potentsiaaliga inimeste Eesti-sisese liikuvuse soodustamiseks;
  • Puuduvad struktuurid ja skeemid riiklike programmide väljatöötamiseks ning juhtimiseks ja finantseerimiseks;
  • Oskusteabe ja tehnoloogiasiirde kanalid puuduvad või on puudulikult arenenud.

Loe lisaks: