Rahastamise üldpilt

Järgnevalt on toodud ülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse (TA) rahastamise allikatest ja kulutustest nii aastate lõikes kui ka võrdluses teiste Euroopa riikidega.

Jooniste ja andmete kasutamisel palume viidata allikatele (sh Eesti Teadusagentuurile)!

Andmed: Algandmed

1.1. TA rahastamine Eestis ja kogukulud (mln EUR), 2020

Allikad: Statistikaamet (andmed seisuga 02.12.2021). ETAg-i arvutused.

1.2. TA kulude osakaal SKP-st (%) Eestis ja võrdlusriikides, 2011-2020

Allikas: Eurostat (andmed seisuga 14.12.2021). ETAg-i arvutused.

1.3.  Valitsuse poolt finantseeritud TA kulutuste osakaal (% TA kuludest kokku), 2011-2019

Allikas: Eurostat (andmed seisuga 14.12.2021). ETAg-i arvutused.

1.4. TA kulutuste jagunemine avaliku ja erasektori vahel (% SKP-st), Euroopa riikides, 2020

Allikas: Eurostat (andmed seisuga 14.12.2021). ETAg-i arvutused.

1.5. Avaliku sektori TA kulutused (mln EUR, % SKP-st) ja uurimistoetuste ning baasfinantseerimise osakaal selles 2015-2021

Allikad: Statistikaamet (andmed võetud 28.06.2022), Haridus- ja Teadusministeerium (andmed seisuga 14.12.2021).

1.6. Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni programmi eelarve ja selle põhikomponendid 2016-2022

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium (andmed seisuga 14.12.2021)

1.7. Baasfinantseerimise ja riiklike uurimistoetuste proportsioonid, 2009-2022

Allikad: SA Eesti Teadusagentuur, Haridus- ja Teadusministeerium (andmed seisuga 14.12.2021).

HTMi töörühma etteapanekute alusel võeti eesmärgiks võetud kujundada uurimistoetuste ja TA-asutuste tegevustoetuse rahaliseks proportsiooniks 50% ja 50%, aastal 2020 on see saavutatud.


Lehekülge viimati uuendatud 28.06.2022

Vaata ka viimaseid teadus- ja arendustegevuse teemalehti: Eesti TA statistika (28.06.2022)  TA statistika rahvusvaheline võrdlus (07.01.2022).

Kontakt

Kadri Raudvere Kristina Laurand
Tel 730 0331 Tel 730 0371
kadri.raudvere@etag.ee kristina.laurand@etag.ee