Personaalsed uurimistoetused rahastavad noorte säravaid uurimisprojekte

Täna kinnitas Eesti Teadusagentuuri juhatus personaalse uurimistoetuse rahastamisotsused. Otsusega  eraldatakse 42 uurimisprojekti rahastamiseks 2 198 612 eurot.

Rahastatakse 16 iseseisvate teadusuuringutega alustamise projekti (stardiprojekti) ning 26 uurimisprojekti uute uurimissuundade alustamiseks (otsinguprojekti). Uurimistoetusi eraldatakse kaheksa teadus- ja arendusasutuse teadlastele, enim rahastatavaid projekte on Tartu Ülikooli teadlastel. Samuti rahastatakse mitmeid Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tartu Observatooriumi uurimisprojekte.

Valdkondlikult jagunesid rahastuse saanud projektid järgmiselt: bio- ja keskkonnateadused 9 projekti, ühiskond ja kultuur 13 projekti, terviseuuringud 8 ning loodusteadused  ja tehnika 12 projekti. Võrreldes varasematel aastatel eraldatud Eesti Teadusfondi (ETF) grantidega muutusid valdkondade proportsioonid pisut: ühiskonna ja kultuuri valdkonna rahaline maht kasvas natukene (2%), terviseuuringute ja loodus-ning tehnikateaduste valdkondade mahud kahanesid õige vähe. Uurimistoetuste aastane toetussumma kasvas võrrelduna seniste ETF grantidega umbes  4 korda.

„Rahastuse saajate seas oli mitmeid väga säravaid noori, kes üllatasid nii mind kui hindamisnõukogu liikmeid kõrge teadusliku tasemega juba noore teadlasena. Rahastuse saanud taotluste tase oli nii stardi- kui otsinguprojektide seas väga  kõrge.“ sõnas Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel rahastamisotsust kommenteerides.

Rahastatavate stardiprojektide hulgas on Darja Lavõgina (Tartu Ülikool) uurimisteema „Väikese molekulmassiga sondid Aurora A/PIM/NuMa signaaliraja proteiinkinaaside uurimiseks elusrakkude mitoosifaasis“ ning ka Jan Piseki  (Tartu Observatoorium) teadustöö teemal metsa aluspinna struktuur ja hooajaline dünaamika mitme vaatesuuna kaugseirest.

Otsinguprojektide ülesanne on toetada uudseid ja otsingulisi ning kõrge rahvusvahelise tasemega uurimisprojekte, mille läbiviimisega võib kaasneda kõrge teaduslik risk. Otsinguprojektide seas on näiteks Leho Tedersoo (Tartu Ülikool) uurimistöö taimede ja nende varise mõjust seente elurikkusele.

Taotlusvoorus esitati kokku 194 taotlust, neist oli stardiprojekti taotlusi 89 ning otsinguprojekti taotlusi 105. Enim taotlusi esitasid Tartu Ülikooli teadlased. Kõige rohkem taotlusi esitati ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas (37%).  Kõiki taotlusi hindas vähemalt 2 retsensenti, koondarvamused kujundas iga valdkonna eksperdikomisjon konsensuslikult ning lõpliku hinnangu andis taotlustele Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu. Kokku hindas selles taotlusvoorus personaalse uurimistoetuse taotlusi 383 retsensenti, neist 326 välisretsensenti ja 57 Eesti retsensenti.

Juhatuse käskkiri. Personaalse uurimistoetuse määramine

Personaalse uurimistoetuse määramine. Lisa 1

Lisainformatsioon:
Madis Saluveer
Eesti Teadusagentuur, uurimistoetuste osakonna juhataja
madis.saluveer@etag.ee
Tel: 730 0326