GEARING-Roles

Eesti Teadusagentuur osales ajavahemikus 01.01.2019-31.12.2022 projektis GEARING-Roles. Tegemist oli nelja-aastase Horisont 2020 projektiga, kus koostöös üheksa partneriga kaheksast Euroopa riigist loodi kuuele partnerile individuaalsed soolise võrdsuse kavad. 

Soolise võrdõiguslikkuse plaan (inglise keeles Gender equality plan, GEP) on aluseks tegevustele, mille abil sugude vahelist võrdsust saavutada. Antud projektis lähtuti soolise võrdõiguslikkuse kava loomisel European Institute for Gender Equality (EIGE) poolt varasemalt välja töötatud metoodikast GEAR tool (Gender Equality in Academia and Research). GEAR metoodika järgi ei koosne plaan vaid eesmärkidest, vaid kohustab järk-järgult ja olukorda pidevalt hinnates tegevusi ette võtma (define, plan, act and check!). Kuna Eesti kontekstis analoogsed soolise võrdõiguslikkuse kava väljatöötamise kogemused puudusid projekti algusajal, pakkus antud projektis osalemine läbi rahvusvahelise koostöö võimalusi projektist saadavat kasu maksimeerida. Samuti aitas Eesti Teadusagentuur projektis osalemisega loodetavasti innustada ka Eesti teadusasutusi soolise võrdsuse teemadele rohkem tähelepanu pöörama ja analoogseid plaane koostama. ETAG sai positiivse tagasiside koostööks neljalt avalik-õiguslikult ülikoolilt.

Projekti GEARING-Roles raames koostati Eesti Teadusagentuurile ka organisatsiooni esimene soolise võrdõiguslikkuse kava*. Kava asusid rakendama kõik teadusagentuuri osakonnad. Kava koostamise aluseks olid intervjuud teadusagentuuri juhtide ja osakonnajuhatajatega, andmeanalüüs teadusagentuuri tegevustest ning töötajate arutelud. Kava vaadatakse üle ja vajadusel täiendatakse kord aastas.

Kava sisaldab endas kuut peamist eesmärki:

  1. Sooteadlikkuse tõstmine teadusagentuuri töötajate ning kogude ja komisjonide liikmete seas
  2. Võrdse kohtlemise põhimõtete järgimine
  3. Soolise tasakaalu suurendamine kogudes ja komisjonides jt kaasatud ekspertide seas
  4. Soolise tasakaalu suurendamine grantide, auhindade ja toetuste taotlejate ja saajate seas
  5. Sooteadlikkus kommunikatsioonitegevustes
  6. Võrdsete võimaluste ja toetava töökeskkonna tagamine teadusagentuuri töötajatele

Projekti elluviimisel lähtuti sellest, et sooline ebavõrdsus tuleneb suhtumistest, uskumustest ja juurdunud praktikatest, mis loovad organisatsioonides (sh ülikoolides ja mujal) mõlemale sugupoolele stereotüüpsed rollid. Projekti eesmärgiks oli seega läbi soolise võrdõiguslikkuse kava saavutada struktuurseid muutusi kava koostavas organisatsioonis (läbi sisemiste poliitikate, suhtumiste, organisatsioonikultuuri muutumise), ent ka väliste huvigruppide teavitamine, kaasa mõtlema ja järgnema mõjutamine. Selleks oli mitmeid alameesmärke: osata paremini soolist ebavõrdsust ja diskrimineerivat käitumist märgata; mõista ja hinnata soolisest võrdsusest tekkivat kasu; julgustada rohkemaid naisi teadlaskarjääri valima ning toetama naisteadlaste karjääri edasist arengut; suurendada (teadusasutuste, teaduse rahastuse üle otsustavate kogude jne) juhtimises osalevate naiste osakaalu ning tähtsustada naiste vajadustega arvestamist otsuste langetamisel; samuti edendada sooga arvestamist teadustöös – uurimisküsimuste püstitamisel, metoodikates, õppekavades.

 

*Euroopa horisondi taotlusvoorudes osalemiseks on kõigil avaliku sektori asutustel (sh kasumit taotlevatel, public-for-profit organisatsioonidel) ning nii avalik-õiguslikel kui ka erasektori kõrgharidus- ja teadusasutustel kohustus omada soolise võrdõiguslikkuse kava.

 

Vaata ja loe rohkem Eesti Teadusagentuuri korraldatud GEARING-Roles aastakonverentsi kohta.

 

Loe ka projekti blogi ja uudiseid, sh Eesti Teadusagentuuri poolt ilmunud postitusi:

06.01.2022 Shooting for the Stars: Paving the Way for Women in Space Mare Vahtre (ETAGi TeaMe+ koordinaator)
11.05.2021 Gender equality in Estonian research- current situation and ways of improving Loone Vilumaa (ETAGi analüütik), TÜ RAKE
30.11.2020 Joy, Guilt and Research: the Lives of Mothers in Science Kiiri Toomberg (ETAGi turundus- ja kommunikatsioonispetsialist)
13.05.2020 Bringing Women Scientists to the Fore Loone Vilumaa (ETAGi analüütik)
18.10.2019 Implementing A GEP: The Journey Towards Gender Equality In Marine Science In Estonia Tiit Kutser (TÜ Eesti mereinstituudi kaugseire ja mereoptika juhtivteadur)
10.05.2019 Women and Research in Estonia Anne Kahru (KBFI keskkonnatoksikoloogia laboratooriumi juhataja, juhtivteadur)

 

Projekti koduleht ja üldkontakt: gearingroles.euinfo@gearingroles.com
Sotsiaalmeediakanalid: FacebookTwitterInstagramLinkedIn

 

Kontakt Eesti Teadusagentuuris:

Merili Tamson
merili.tamson@etag.ee
gearingroles@etag.ee