Stažeerimise võimalused

Stažeerimisvõimalus koostöös Eesti Teadusagentuuri Brüsseli esindusega

Kas soovid edendada välisteaduskoostööd ja rakendada uusi teadmisi oma valdkonna teadus- ja arendustegevuses? Selleks annab võimaluse stažeerimisprogramm koostöös Eesti Teadusagentuuri Brüsseli esindusega! Meie programm pakub võimalust osa saada ning omandada väärtuslikke teadmisi ja kogemusi Euroopa teadus- ja arenduskorralduse maastikust. Koosta enda asutuse vajadusi ja huvisid arvestav plaan ning kandideeri stažeerimisprogrammi!

Stažeerimisprogrammi infopäev toimus 6. märtsil Teams keskkonnas. Infopäeva salvestis on leitav SIIT.

Stažeerimisvõimalus hõlmab:

  • Sissevaadet Euroopa Komisjoni teadus- ja arendustegevusega seotud institutsioonide tegevustesse ja päevakajalistesse teemadesse;
  • Võimalust osaleda välisteaduskoostööle suunatud  kohtumistel ja üritustel  Brüsselis;
  • Võimalust osaleda teadus- ja arenduskorralduse koostöövõrgustike töögruppide tegevuses, mis kattuvad stažööri valdkonnaga:

IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices): Euroopa Liidu  liikmesriikide ja assotsieerunud riikide esinduste võrgustik. IGLO edendab teadusalast koostööd, teabevahetust ja ühiseid huvisid Euroopa Liidus.

Science Europe: Euroopa suurim TA-asutuste katusorganisatsioon, kuhu kuulub üle 40 organisatsiooni 29st Euroopa riigist. Science Europe eesmärk on tugevdada teaduse ja teaduspoliitika rolli Euroopas ning toetada teaduskoostööd üle piiride.

Põhja- ja Baltiriikide esinduste võrgustik: Koostöövõrgustik, mis ühendab Põhja- ja Baltiriikide esindusi Euroopa Liidus. Võrgustiku eesmärk on tugevdada regiooni häält Euroopa Liidu tasandil ning edendada ühiseid huve teaduse, innovatsiooni ja hariduse valdkonnas.

  • Võimalust suhelda teadlaste, poliitikakujundajate ja teadusasutuste esindajatega Brüsselis;
  • Tutvumist Euroopa teadusmaastikuga ning võimalust anda panus Eesti teaduse rahvusvahelisse esindatusse.

Kandideerima on oodatud Eesti ülikoolide ja teiste TA asutuste, teaduspõhiste ettevõtete, erialaliitude, ministeeriumite ja nende allasutuste töötajad, kelle tööülesanneteks on muuhulgas EL-i ja rahvusvaheliste initsiatiividega seotud TA-projektide ja programmide koordineerimine, administreerimine ning rahvusvahelise teaduskoostöö edendamine oma teadusvaldkonnas või asutuse haldusalas. Stažeerimisprogrammi raames kaetakse reisi- ja majutuskulud.

Loe lähemalt stažeerimisprogrammi juhendist.

 

Konkursi kuupäevad ja perioodid (2024):

Kevadine voor stažeerimisperioodiks 1. aprill  –   21. juuni.
Taotluste esitamise tähtaeg 20.03.2024.

Sügisene voor stažeerimisperioodiks 26. august – 13. detsember.
Taotluste esitamise tähtaeg 05.08.2024.

Palume arvestada Belgia riigipühadega ja kohalike koolivaheaegadega, mil võib olla keeruline kohtumisi kokku leppida.

 

Dokumendid:

  1. Juhend
  2. Avalduse vorm
  3. Aruandevorm

Stažeerimisprogrammi koostamisel saab konsulteerida ETAGi Brüsseli esinduse töötajatega (täiendavate kontaktide otsimisel, kohtumiste kokku leppimisel, tegevuste kavandamisel ja ürituse korraldamisel), aga kandidaadilt eeldatakse proaktiivsust ja kandidaat vastutab stažeerimisperioodi ettevalmistamise eest. Stažeerimisperioodi lõppedes tuleb esitada sisuaruanne ja kuludokumendid hiljemalt 30 päeva jooksul stažeerimise lõppkuupäevast. Kui aruandes on puudusi, antakse taotlejale kuni kümme tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks. Sisuaruande ning kuludokumentide kinnitamise järgselt kompenseeritakse abikõlblikud kulud. Stažeerimisprogrammi sisu ja põhjendatus on olulise tähtsusega kandidatuuri hindamisel.

Kandideerimistaotlused saata lähetava asutuse allkirjaõigusliku isiku ja lähetatava stažööri poolt digitaalselt allkirjastatuna aadressile etag@etag.ee märksõnaga „Brüsseli stažeerimisprogramm“.

 

Lisainformatsioon stažeerimisprogrammi ja Eesti Teadusagentuuri Brüsseli esinduse tegevuse kohta:

Kristel Oitmaa
kristel.oitmaa@etag.ee
Carmen Kivistik
carmen.kivistik@etag.ee