Konkursil osalemine

Konkursil osalemise tingimused ja nõuded

2024. aasta konkursi tööde esitamise tähtaeg on 15. oktoobril ja osalemisvorm avatakse 1.augustil.

Tööde esitamise keskkond avatakse 1.augustil ja asub veebis https://konkursid.etag.ee
Osaleda saavad KÕIK 6–19 aastased lapsed ja õpilased kuni 12. klassi lõpuni, kaasa arvatud kutsekeskharidust omandavad õpilased.

Ideid hinnatakse neljas vanuserühmas:

 • 1. vanuserühm – 6-7 aastased lapsed ja 1. kooliaste;
 • 2. vanuserühm – 2. kooliaste
 • 3. vanuserühm – 3. kooliaste
 • 4. vanuserühm – gümnaasium ja kutseõppeasutus*

* Osaleda saavad need kutsekoolide õpilased, kes omandavad kutsekeskharidust. Pärast gümnaasiumi kutsekooli astunud õpilased konkursil osaleda ei saa.

Nõuded leiutisele (ideele)

Konkursile esitatav leiutis (idee) ei pea olema keeruline, aga ta peab olema uudne ja lahendama mingisuguse probleemi. Kõige vanema vanuserühma idee peab olema ideaaljuhul ka reaalselt teostatav, st ta ei tohi olla nt vastuolus loodusseadustega ja olema piisavalt detailselt kirjeldatud.

Konkursitöö saab esitada kas konkursil osaleja ise või tema vanemad, eelnevate nõusolekul juhendaja või õpetaja. Kui konkursil osaleja on alaealine, esitab konkursitöö või annab nõusoleku konkursitöö esitamiseks juhendajale või õpetajale tema seaduslik esindaja.

 • Leiutisel peab olema eestikeelne pealkiri (leiutise/idee nimetus).
 • Esitatav leiutis peab olema valminud viimase aasta jooksul.
 • Igal leiutisel võib olla 1 kuni 3 autorit.
 • Iga autor või autorite grupp võib konkursile esitada kuni 3 leiutist.
 • Täidetud peab olema elektrooniline osalusvorm ehk materjalid tuleb esitada elektrooniliselt (leiutise joonise fail, idee kirjeldus (NÄIDISe LINK), juhendaja arvamus ja vajadusel lisamaterjal) laetakse üles konkursi osalusvormi täitmise leheküljelt www.etag.ee/konkursid
 • Transpordiameti eripreemia teema on „Nutikalt ja turvaliselt liikluses“, sellel osalemiseks märkige soov osalusvormis.

Tähelepanu! Hinnatakse ainult neid töid, mis on esitatud elektroonilise osalemisvormi kaudu.

Mida ja kuidas esitada? (Tutvuge nõuete selgitustega siit lingilt)

  1. Leiutise joonis või joonistus.  Esitada elektrooniliselt* .
   *Kui töö joonis/joonistus on tehtud käsitsi paberile, siis peab selle skaneerima või pildistama ja saadud faili osalemisvormis üles laadima. Pilt peab olema selge ja hästi nähtav.
  2. Leiutise kirjeldus. Esitada elektrooniliselt ja täita osalusvorm.

  6-7 aastased lapsed ja 1. kooliastme õpilased ja 2. kooliastme õpilased:

    • lahendust vajava probleemi kirjeldus (probleemi selge sõnastus ja olulisuse ülevaade)
    • lahenduse kirjeldus, mis lähtub sihtgrupi vajadustega (sh uudsus, keskkonna- ja kasutajasõbralikkus jms)
    • tööprotsessi ülevaade, mis näitab seoseid probleemipüstituse, kasutaja ja lahenduse vahel.
     Kirjelduse pikkus u 1–2 A4 lehekülge ja on korrektselt vormistatud ( sh allikate olemasolul viidetega).

  3.kooliastme õpilased:

    • lahendust vajava probleemi kirjeldus, sihtgrupi ja probleemi olulisuse analüüs;
    • lahenduse uurimuslik kirjeldus (töö uurimuslik osa, viidetega allikatele), vastavus sihtgrupi vajadustega (sh uudsus, keskkonna- ja kasutajasõbralikkus jms) ja võrdlus olemasolevate sarnaste lahendustega jms
    • tööprotsessi analüüs ja järeldused (mis näitab seoseid probleemipüstituse, kasutaja ja lahenduse vahel);
     Kirjelduse pikkus 2–4 A4 lehekülge ja on korrektselt vormistatud, sh korrektselt viidatud.
     Esitada võib ka koolis valminud loovtöö, mis on kohandatud konkursi nõuetele.

        Gümnaasiumi ja kutsekeskharidusõppe õppijad:

   • lahendust vajava probleemi kirjeldus, sihtgrupi analüüs ja probleemi olulisus koos selle olemasolu kinnitava taustamaterjaliga;
   • lahenduse uurimuslik kirjeldus (töö uurimuslik osa, viidetega allikatele), vastavus sihtgrupi (sh uudsus, keskkonna- ja kasutajasõbralikkus jms)
   • tööprotsessi analüüs ja järeldused (mis näitab seoseid probleemipüstituse, kasutaja ja lahenduse vahel)
   • maht kokku 5–10 A4 lehekülge, vormistatud vastavalt koolis kehtivatele uurimuslik-praktiliste tööde koostamise nõuetele.
    NB! Kogu taustainfo jm allikad peavad olema korrektselt viidatud ja kirjeldus korrektselt vormistatud!
    Esitada võib ka koolis valminud uurimis- või praktilise töö, mis on kohandatud konkursi nõuetele.

3. Juhendaja(te) arvamus juhul, kui juhendaja(d) on olemas. Esitada elektrooniliselt. Arvamuses palume lühidalt välja tuua, kuidas valiti tööks sobiv teema, kui palju ja kuidas tuli õpilast abistada, missugune oli juhendaja roll töö valmimisel, missugune õpilase enda roll.
Juhendaja ei pea tingimata olema õpetaja, selleks võib olla ka ema, isa, vanaema, õde, vend või keegi teine.

NB! Juhendaja saab 1. preemia saanud töö juhendamise eest preemia vaid juhul, kui kõik tema andmed on osalusvormis olemas.  Juhendaja andmeid, mis on vaid õpilase töös, ei arvestata. Vabandame!

4. Vajadusel võib koos konkursitööga saata ka demonstratsioonimaterjali (mudel, prototüüp, arvutiprogramm vms).

NB! Leiutise autor või autorite grupp peavad tagama, et leiutis on originaalne ja konkursitöö tegemisel ei ole rikutud teiste inimeste autoriõiguseid – viitama korrektselt teiste inimeste töödele jne. Töös peab olema selgelt eristatav autori looming kellegi teise omast. Kui autor kasutab oma töös detaile kellegi teise loomingust, siis tuleb sellele viidata, sh Internetist leitud pildi- või video materjalile. Näiteks mingisuguse juba olemas oleva seadme täiendamisel või edasiarendamisel peab sellele viitama ja kirja panema erinevused. Igasugune plagiaat on keelatud!
Kui konkursitöö valmimise käigus on kogutud isikute andmeid (nt küsitlused, tooteuuringud), peab selleks küsima kaasatud isikute nõusolekut ning kui isikuandmeid säilitatakse, tuleb seda teha turvaliselt. Leiutise valmimisel ja kasutamisel peab kinni pidama asjakohastest ohutusjuhenditest (nt kemikaalide kasutamise juhendid jne).

Konkursi tulemustest teatamine

2024. aasta konkursi preemiad ja auhinnad antakse üle novembri lõpus, üritus on kutsetega. Kõik auhinnasaajad saavad autasustamisele nimelise kutse. Tulemused avaldatakse Eesti Teadusagentuuri veebilehel.

Konkursile esitatud töid ja isikuandmeid säilitatakse seitse aastat. Riikliku preemiaga autasustatud tööd antakse üle Rahvusarhiivile.