Rahvusvahelised konkursid ja taotlusvoorud

→ Horisondi partnerluste ja ERA-NETide avatud ning avanemas taotlusvoorude info leiab SIIT. Kontakt ETAGis: Margit Suuroja, margit.suuroja@etag.ee

→ NordForski programmi ja taotlusvoorude kohta leiab infot NordForsk´i kodulehelt ja SIIT. Kontakt ETAGis: Katrin Piller, katrin.piller@etag.ee

CHANSE programmi (koostöös HERA  ja NORFACE võrgustikega) uurimisprojektide konkursid teemadel Crisis – Perspectives from the Humanities ­– organised jointly by CHANSE and HERA ja Enhancing well-being for the future – organised jointly by CHANSE and NORFCE on avatud 26. mai 2023–21. september 2023. Kontakt ETAGis: Carmen Kivistik, carmen.kivistik@etag.ee

→ ELi missioonide avatud taotlusvoorude info leiab SIIT. Kontakt ETAGis: Carmen Kivistik, carmen.kivistik@etag.ee

COSTi võrgustikuprojektide taotlusvoor 2023. aastal on avatud kuni 25. oktoobrini COSTi kodulehel. Lähem info ETAGis: Katrin Kello, katrin.kello@etag.ee

→  Järeldoktorite stipendiumide konkurss teadustööks Jaapanis (JSPS). Järgmine voor avatakse 2023. a sügisel (sept-okt). Rohkem infot leiab SIIT. Kontakt ETAGis: Katrin Saar, katrin.saar@etag.ee

→  Eesti-Prantsuse teadus- ja tehnoloogiaalasele koostööprogrammi PARROT uus voor 2025-2026 aastateks avaneb 2024 kevadel. Rohkem infot leiab SIIT. Lähem info ETAGis: Darja Matt, darja.matt@etag.ee

→  Eesti-Taiwani koostööprogrammi reisigrantide taotlusvoor visiidiks Taiwani teadusasutustesse. Järgmine taotlusvoor avatakse 2023 sügisel. Rohkem infot leiab SIIT. Kontakt ETAGis: Katrin Saar, katrin.saar@etag.ee

→ “Euroopa horisonditaotlusvoorude ning projektikonkursside kõik teemad leiab Euroopa Liidu rahastusvõimaluste portaalist Funding & tenders portal ning info avatud ja avanemisel taotlusvoorude kohta on leitav ka allolevas tabelis.

Olenevalt taotlusvoorust saavad “Euroopa horisondi” taotlusvoorudes ja projektikonkurssidel osaleda teadusasutustest teadlased, teadusasutused, ettevõtted, riigiasutused, KOV-d, kodanikuühendused ja erialaliidud. Lähemat infot “Euroopa horisondi” meetmete, rahastusskeemide, taotlusvoorude kohta, abi teemade või partnerite otsimisel, selgitusi tehnilistes küsimustes või nõuandeid taotluse koostamisel saab oma valdkonna või rahastusmeetme konsultandilt „Euroopa horisondi“ kontaktid ETAGis.

“Euroopa horisondi” rahastusmeetmed ja taotlusvoorud

ERC grantide avatud ja avanevad taotlusvoorud leiab Funding & tenders portaalist.

Marie Skłodowska-Curie tegevuste (MSCA) avatud ja avanevad taotlusvoorud leiab Funding & tenders portaalist.

Kontakt ETAGis: Kristin Kraav kristin.kraav@etag.ee
Kirjeldus ja eesmärk: Tipptasemel teadlaste mobiilsuse ja rahvusvahelise koostöö toetamine.

Teemavaldkonnad (klastrid):

1. Tervis
Klaster 1 avatud ja avanevate taotlusvoorude projektikonkursside teemad leiab Funding & tenders portaalist.
Kontakt ETAGis: Argo Soon argo.soon@etag.ee

2. Kultuur, loovus ja kaasav ühiskond
Klaster 2 avatud ja avanevate taotlusvoorude projektikonkursside teemad leiab Funding & tenders portaalist.
Kontakt ETAGis: Katrin Kello katrin.kello@etag.ee

3. Ühiskonna tsiviiljulgeolek
Klaster 3 avatud ja avanevate taotlusvoorude projektikonkursside teemad leiab Funding & tenders portaalist.
Kontakt ETAGis: Lauri Teppo lauri.teppo@etag.ee

4. Digivaldkond, tööstus ja kosmos
Klaster 4 avatud ja avanevate taotlusvoorude projektikonkursside teemad leiab Funding & tenders portaalist.
Kontakt ETAGis: Rebekka Vedina rebekka.vedina@etag.ee

5. Kliima, energia ja transport
Klaster 5 avatud ja avanevate taotlusvoorude projektikonkursside teemad leiab Funding & tenders portaalist.
Kontaktid ETAGis: Priit Kilgas (kliima) priit.kilgas@etag.ee ja Maria Habicht (energia, transport) maria.habicht@etag.ee

6. Toit, biomajandus, loodusvarad, põllumajandus ja keskkond
Klaster 6 avatud ja avanevate taotlusvoorude projektikonkursside teemad leiab Funding & tenders portaalist.
Kontaktid ETAGis: Katrin Saar (toit, biomajandus, põllumajandus) katrin.saar@etag.ee ja Priit Kilgas (loodusvarad, keskkond) priit.kilgas@etag.ee

Kirjeldus ja eesmärk: Teine sammas koosneb 6-st teemavaldkonnast (klastrist). Eesmärk on toetada nn suurtele väljakutsetele lahenduste otsimist, sh teaduse ja ettevõtluse tihedamas koostöös. Ühelt poolt kavandatakse temaatilisi taotlusvoorusid (võrdlemisi kitsalt etteantud teemadega projektikonkursse) ning teiselt poolt partnerlusi.

ERA-NET võrgustikud ja partnerlused, milles ETAG osaleb ning avatud ja avanemas taotlusvoorude info leiab SIIT

Kirjeldus ja eesmärk: ERA-NETid – European Research Area Networks – on teadus- ja arendustegevust rahastavate asutuste võrgustikud (partnerlused), mille peamine eesmärk on teadlastele suunatud projektikonkursside korraldamine. Lisaks sellele tegeletakse tihtipeale ka laiema teadus(koos)töö koordineerimisega oma teemavaldkonnas, näiteks strateegiliste teadusplaanide, andmebaaside, valdkondlike uurimiseetika põhimõtete jms koostamisega. ELi partnerluste eesmärk on aidata kaasa ELi prioriteetide saavutamisele, tegeleda programmis „Euroopa horisont” välja toodud keeruliste väljakutsetega ja tugevdada Euroopa teadusruumi (European Research Area).

 • Kliimamuutustega kohanemine. Taotlusvoor avati 10. jaanuar 2023 ning tähtaeg on 20. septembril 2023. Vaata teemasid siit.
 • Kliimaneutraalsed ja targad linnad. Taotlusvoor avati 10. jaanuar 2023 ning tähtaeg oli 27. aprillil 2023. Vaata teemasid siit.
 • Ookeani ja vete hea seisundi taastamine. Taotlusvoor avati 17. jaanuar 2023 ning tähtaeg on 20. septembril 2023. Vaata teemasid siit.
 • Euroopa mullakokkulepe. Taotlusvoor avati 17. jaanuar 2023 ning tähtaeg on 20. septembril 2023. Vaata teemasid siit.
 • Vähktõbi. Taotlusvoor avati 12. jaanuar 2023 ning tähtaeg oli 12. aprillil 2023. Vaata teemasid siit.

Kontakt ETAGis: Carmen Kivistik carmen.kivistik@etag.ee

Kirjeldus ja eesmärk: ELi missioonidel on ambitsioonikad eesmärgid ja nad peaksid konkreetseid tulemusi andma aastaks 2030. ELi missioonid toetavad Euroopa muutumist rohelisemaks, tervemaks, kaasavamaks ja vastupidavamaks kontinendiks. Terviklikuma lähenemise nimel on kõik ELi missioonid seotud korraga mitme teemavaldkonnaga. ELi missioonide eesmärk on tuua kokku teadlased, innovaatorid, ettevõtjad, poliitikakujundajad, kodanikud jt ning pakkuda vajalikke meetmeid ja rahastust tegeliku ja kestva mõju loomiseks ning konkreetsete lahenduste leidmine meie suurimatele väljakutsetele. Rohkem infot ETAGi kodulehel.

 1. Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC) toetusmeetmed
 • EIC Pathfinder - tulevikutehnoloogiate alustalade arendamise toetamine. Pathfinder Challenges temaatiliste voorude tähtaeg on 19. oktoobril, taotluste esitamise keskkond avaneb juunis. Selle aasta teemadeks on:
  * Carbon dioxide & Nitrogen management and valorisation
  * Mid-long term, systems-integrated energy storage
  * Cardiogenomics
  * Healthcare Continuum technologies
  * DNA-based digital data storage
  * Alternative Quantum Information Processing, Communication, and Sensing
 • EIC Transition
 • EIC Accelerator - (ettevõtete tootearendusprojektide rahastamine) taotlusvoor on pidevalt avatud, taotlemine toimub läbi keskkonna EIC AI Platform. Selle aasta vahetähtajad on 23. märts, 15. juuni ja 5. oktoober. Taotlusi saab esitada nii avatud kui ka temaatilistesse voorudesse, milleks sel aastal on: Technologies for Open Strategic Autonomy ja Technologies for ‘Fit for 55’
 1. Euroopa innovatsiooni ökosüsteemid (EIE)
  Avatud ja avanevate taotlusvoorude projektikonkursside teemad leiab Funding & tenders portaalist.
 2. Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)
  EIT toetab pikaajalisi (15+ aastat) partnerlusi, innovatsioonikogukondasid (KIC-id), mis hõlmavad endas valdavalt teadus- ja kõrgharidusasutusi ning ettevõtteid, lisaks muud sidusrühmad vastavalt konkreetse KIC-i spetsiifikale. 2022. aastal tegutseb üheksa valdkondlikku KIC-i. Eestis tegutsevad valdkondlike KIC-ide RIS HUB-id, mille eesmärk on mh parandada Eesti organisatsioonide esindatust KIC-ides. Täpsema info ja kontaktid leiab siit (klõpsa kaardil Eestile).

Vt ka 25.01.2022 toimunud "EIT KIC-de võimalusi tutvustava veebiseminari" salvestust ja ettekandeid.

Kontakt ETAGis: Rasmus Pind rasmus.pind@etag.ee
Kirjeldus ja eesmärk: Innovatsioonimaastiku toetamine

Osaluse laiendamise ja Euroopa teadusruumi tugevdamise avatud ja avanevad taotlusvoorud leiab Funding & tenders portaalist.

Kontakt ETAGis: Kristin Kraav kristin.kraav@etag.ee
Kirjeldus ja eesmärk: Toetatakse liikmesriikide asutuste (kel seni teaduses ja innovatsioonitegevustes madalamad tulemused) teadus- ja innovatsioonisuutlikkuse suurendamist. Toetatakse näiteks avatud teadust, kodanikuteadust, soolist võrdõiguslikkust, teaduseetikat ja rahvusvahelist koostööd. Selles programmiosas toetatakse paremate tulemuste saavutamiseks ka sünergiate loomist teiste Euroopa Liidu ja riiklike vahenditega.