Teadusagentuur hakkab toetama avatud kasutusega teadustaristuid

Eesti Teadusagentuur asub koostama tuumiktaristute ehk avalikes huvides loodud ja teistele kasutajatele avatud teadustaristute loendit, et anda neile edaspidi võimalus toetuse taotlemiseks ja selle kaudu motiveerida teadustaristuid oma teenuseid laiemalt pakkuma.

Tuumiktaristu on teadustaristu, mis osutab teenuseid väljapoole selle moodustanud asutust või asutusi ja mis kuulub tuumiktaristu loendisse. Tuumiktaristu pidaja on teadus- ja arendusasutus või konsortsium, mille liikmete hulka kuulub vähemalt üks positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus.

Loendisse saavad avalduse esitamisega kandideerida kõik teadustaristud, mis on kantud Eesti teadustaristu teekaardile ja mis osutavad teenuseid ka väljapoole taristut haldavat asutust või asutusi. Teadusagentuuri juurde moodustatud teadustaristu komisjon hindab avaldusi ja teeb teadusagentuuri juhatusele loendi kinnitamise ettepaneku.

Tuumiktaristute loend valmib orienteeruvalt selle aasta novembris. Pärast seda avab teadusagentuur loendis olevatele tuumiktaristutele võimaluse taotleda toetust, mille eesmärk on kindlustada riikliku tähtsusega teadustaristu avatus avaliku, era- ja kolmanda sektori kasutajatele.

“Meil on Eestis juba olemas teekaart riigile olulistest teadustaristutest, mida oleme aastate jooksul tõukefondide toel rajanud ja tipptasemele arendanud. Uue tuumiktaristu toetusega soovime aga omakorda kaasa aidata sellele, et nende taristute teenus oleks laiemalt kättesaadav ning võimaldaks kasvatada ka ettevõtluse teadusmahukust,” selgitas teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel.

Toetust antakse teadustaristu täiendavate kulude katteks, mis on seotud teadustaristu kättesaadavaks tegemisega väljaspool tuumiktaristu pidajat ja rahvusvahelisest koostööst tulenevate kohustustega.

Tuumiktaristu toetus algab 2021. aastal ja toetust on võimalik taotleda kuni neljaks aastaks. Toetuse kogurahastus on järgmiseks aastaks 0,854 miljonit eurot.

Tuumiktaristu toetuse veebileht


Lisainfo:
Priit Tamm
Teadustaristu valdkonna juht
Tel 730 0374/ 501 6624
priit.tamm@etag.ee