Algas kõrgkoolide ja teadus-arendusasutuste toetusmeetme ASTRA mõju-uuring

Algas Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi tellitud uuring teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide toetusprogrammi ASTRA mõju hindamiseks.

2015. aastal alguse saanud ASTRA meetme eesmärk on tõsta kõrgkoolide ning teadus- ja arendusasutuste efektiivsust ja ühiskonna teenimise võimekust. Meede koosneb kahest peamisest tegevusest: investeeringud hoonete rajamisse ehk taristusse ning nn sisutegevused ehk ülikoolide- ja teadusasutuste õppe- ja teadustöö arendamine ja kvaliteedi parandamine.

ASTRA on ülikoolide efektiivsuse kasvu toetamise valdkonnas esimene pakettmeede (kombinatsioon väga erineva sisu ja mahuga tegevustest) ja selliste meetmete mõju ei ole varem uuritud. Ka on uuringu tulemused olulised järgmise perioodi meetmete kavandamisel. Kaudselt on läbi ASTRA võimalik panustada mitmetesse suurtesse Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamise eesmärkidesse.

ASTRA meetmest on senini toetust saanud 17 teadus- ja arendusasutust ning rakenduskõrgkooli kokku 36 projektiga. Praeguseks on neist lõppenud 10. Programmi kogumaht on 136 miljonit  eurot ja vahendeid on võimalik kasutada 2023. aastani.

Uuring lõpeb 2022. aasta jaanuaris. Uuringu viivad läbi Balti Uuringute Instituut ja LevelLab.

Lisainfo:

Pille Pikker
Teadusosakonna nõunik
Haridus- ja Teadusministeerium
pille.pikker@hm.ee

Liina Eek
RITA programmi juht
Eesti Teadusagentuur
liina.eek@etag.ee