ETAGi üliõpilaste teadustööde konkursi peapreemiad läksid Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi laureaadid. Foto: Edmond Mäll.

Täna autasustati 2023. aasta parimaid üliõpilaste teadustöid. Konkursi preemiafond oli 181 374 eurot.

Kaks peapreemiat läksid Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli. Peapreemia vääriliseks hinnati Tõnis Laasfeldi teadustöö „Pildianalüüsi ja tervikliku modelleerimise ühendamine retseptor-ligand kompleksi kineetika kirjeldamiseks“ ning Merilin Aruvee töö „Tekstikeskne aine- ja keeleõpetus: teoreetiline raamistik ja praktilised soovitused“.

„Autasustatud teadustööd olid silmapaistval tasemel oma uudsuse, loomingulisuse ja süsteemse käsitluse poolest. Hea teadustöö nõuab uurimisteemasse süvenemist, kogutud teabe põhjalikku analüüsimist ning oskust eristada usaldusväärset infot ebausaldusväärsest. Eriline väärtus on eestikeelsetel uurimustel nende panuse eest omakeelsete erialaterminite loomisel ja kinnistamisel,“ ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Renno Veinthal.

Riikliku preemia pälvis 57 tööd kolmes õppeastmes (rakendus- ja bakalaureuseõpe; magistriõpe; doktoriõpe) ning kuues teadusvaldkonnas (loodusteadused; tehnika ja tehnoloogia; arsti- ja terviseteadused; põllumajandusteadused ja veterinaaria; sotsiaalteadused; humanitaarteadused ja kunstid). Komisjonipoolse äramärkimise riikliku tänukirjaga sai 19 autorit. Samuti tunnustati esimese preemia saanud autorite tööde juhendajaid.

„Rõõmu valmistab, et viimaste aastatega on eripreemiate hulk kasvanud. See annab võimaluse rohkem tunnustada eripalgelisi tugevaid üliõpilaste teadustöid,“ ütles hindamiskomisjoni esimees Uku Lember. Ta lisas, et peab eriti oluliseks Merilin Aruvee tööd, ses ta näitab selles edukalt, kuidas teadus panustab oluliste ühiskondlike eesmärkide saavutamisse ehk emakeeleõpetuse edendamisse Eestis.

Eripreemiaga tunnustati 36 autori töid. Eripreemiad andsid välja Haridus- ja Teadusministeerium; Eesti Teaduste Akadeemia president; Eesti Teaduste Akadeemia riigiõiguse sihtkapital; Välisministeerium; Riigikogu Kantselei; Muinsuskaitseamet; Kapten Uno Lauri Merekultuuri sihtasutus; Pere Sihtkapital; Siseministeerium; Rahandusministeerium; Justiitsministeerium ning Kliimaministeerium.

Teadusagentuurile esitati tänavu 456 konkursitööd, neist enim magistriõppe kategoorias, kus esitati kokku 223 tööd. Valdkondade lõikes esitati enim töid sotsiaalteaduste valdkonnas, kus esitati kokku 172 tööd, järgnesid loodusteadused, kus esitati 99 tööd ning humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, kus esitati 82 tööd.

Tänavusele konkursile esitati teadustöid seitsmest Eesti ülikoolist, üheksast Eesti kõrgkoolist, lisaks kolmeteistkümnest välisülikoolist, mille hulgast auhinna pälvisid tööd Harvardi Ülikoolist, Aix-Marseille Ülikoolist, Stanfordi Ülikoolist ja Aalto Ülikoolist. Sel aastal jagati konkursile esitatud teadustöödest Tartu Ülikooli 62 riikliku preemiat, Tallinna Tehnikaülikooli 16 riikliku preemiat ning Tallinna Ülikooli 11 riikliku preemiat.

Üliõpilaste teadustööde konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Autasustamise fotod

RIIKLIKE PREEMIATE LAUREAADID

Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes

1. preemia (1700 eurot) Hanna Bulgarinile (Tartu Ülikool) konkursitöö „Antiviraalsete õhu filtermaterjalide valmistamine ja karakteriseerimine” eest. Juhendaja: Thomas Thomberg.

2. preemia (1300 eurot) Hanna Liis Tammele (Tartu Ülikool) konkursitöö „Kuumkohtade signaalid relativistliku voolisega modelleeritud tähtede ümber“ eest. Juhendajad: João Luís Rosa, Laur Järv.

3. preemia (850 eurot) Vete-Mari Kuningale (Tartu Ülikool) konkursitöö „Maastiku struktuuri mõju hariliku nurmenuku (Primula veris) populatsioonide geneetilisele mitmekesisusele ja geenivoolule“ eest, juhendajad: Tsipe Aavik, Iris Reinula.

3. preemia (850 eurot) Kaur Muulile (Tartu Ülikool) konkursitöö „Fe ja Co ftalotsüaniinidega kaasdopeeritud süsinikfiibril põhineva hapniku redutseerumise katalüsaatori valmistamine kütuseelemendi katoodile“ eest, juhendajad: Marek Mooste, Kaido Tammeveski.

3. preemia (850 eurot) Anu Kängsepale (Tartu Ülikool) konkursitöö „Pseudomonas putida faagide peremees- ja retseptorspetsiifika“ eest, juhendaja: Rita Hõrak;

Ära märkida Carolin Lüübeki (Tartu Ülikool) konkursitöö „Psühhedeelsete nägemuste uurimine konvolutsiooniliste närvivõrkude üksuste visualiseerimise kaudu“, juhendaja: Jaan Aru.

 

Magistriõppe üliõpilaste astmes

1. preemia (2500 eurot) Verner Sääsele (Tartu Ülikool) konkursitöö „Kõrgluminestsentsete anioonsete mangaan(II) komplekside valmistamine orgaanilistes valgusdioodides kasutamiseks“ eest, juhendajad: Kaija Põhako-Esko; Ho-Hsiu Chou.

2. preemia (1900 eurot) Emili Ausale (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Keemilised, mikrobioloogilised ja sensoorsed erinevused tööstuses ja laboris fermenteeritud kimchides“ eest, juhendaja: Rain Kuldjärv.

3. preemia (1300 eurot) Helen Paisule (Tallinna Tehnikaülikool) „Tuumamagnetresonantsspektroskoopia tundlikkuse parandamine paravesiniku hüperpolarisatsiooni abil ja rakendamine vähidiagnostikas“ eest, juhendajad: Indrek Reile, Kerti Ausmees.

Ära märkida Pamela Abreldaali (Tallinna Ülikool) konkursitöö „Põhjavees toimuvate redoksprotsesside uuring Eesti-Läti piiriülesel alal“, juhendaja: Oliver Koit.

Ära märkida Jürgen-Martin Assafrei (Tartu Ülikool) konkursitöö „Elektrolüütide koostise täiustamine tsink-õhk/jood hübriid akude jõudluse optimeerimiseks“, juhendajad: Vitali Grozovski, Nadezda Kongi.

 

Doktoriõppe üliõpilaste astmes

1. preemia (3400 eurot) Riinu Härmasele (Tartu Ülikool) konkursitöö „Karbiidist sünteesitud poorsete mittegrafiitsete süsinike struktuuride uurimine ning nende mõju H2 liikuvusele“ eest, juhendajad: Rasmus Palm, Enn Lust.

2. preemia (2500 eurot) Michael Floreale (Harvardi Ülikool) konkursitöö „Vananemisvastaste geeniteraapiate inseneerimine“ eest, juhendajad: Amy Wagers, Luk Vandenberghe.

3. preemia (1700 eurot) Grete Rabale (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Mutsiinide ja kiudainete kometabolism soolestiku mikrobioota poolt“ eest, juhendajad: Kaarel Adamberg, Liisa Arike.

3. preemia (1700 eurot) Matt Rammole (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Kahefotoonne neeldumisspektroskoopia kui uus kvantitatiivne protoneerimise sond“ eest, juhendaja: Aleksander Rebane.

Ära märkida Ave Eesmaa (Helsingi Ülikool) konkursitöö „MANFi ja CDNFiga interakteeruvate valkude tuvastamine ja nende toimemehhanismi uurimine“ eest, juhendajad: Mart Saarma, Päivi Pulkkila.

Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes

1. preemia (1700 eurot) Sander Saarperele (Tartu Ülikool) konkursitöö „Juhtimisliides pehmerobot-emakakaela õppevahendile“ eest. Juhendajad: Indrek Must, Mona Küüts.

2. preemia (1300 eurot) Johan Valdemar Leostele (Tallinna Ülikool) ja Karl Aleksander Leostele (Tallinna Ülikool) konkursitöö „Asukohapõhine linnaruumi liikluskaamerate videovoogu salvestav rakendus“ eest. Juhendaja: Jaagup Kippar.

 

Magistriõppe üliõpilaste astmes

1. preemia (2500 eurot) Eduardo Britole (Tartu Ülikool) konkursitöö „Detsentraliseeritud asukoha tõendamise suunas“ eest. Juhendaja: Ulrich Norbisrath.

2. preemia (1900 eurot) Carl-Robert Reidolfile (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Eesti Kaitseväe olukorra- ning lahinguteadlikkuse süsteemi uue versiooni välja töötamine“ eest. Juhendajad: Kristina Murtazin, Tarmo Aia.

3. preemia (1300 eurot) Liisi Kippakile (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Segu koostise ja eeltöötluse parameetrite mõju tselluloos-lauraadi esterdamise efektiivsusele“ eest. Juhendajad: Viktoria Gudkova; Illia Krasnou.

Ära märkida Delija Thakur (Eesti Kunstiakadeemia) konkursitöö „Materjali kui ressursi elu pikendamine. Liivalaia kohtumaja juhtum“. Juhendajad: Laura Linsi, Roland Reemaa, Eik Hermann. 

 

Doktoriõppe üliõpilaste astmes

1. preemia (3400 eurot) Sander Varblale (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Meregeoidi mudelite iteratiivne täpsustamine ja täpsuse valideerimine“ eest. Juhendaja: Artu Ellmann.

2. preemia (2500 eurot) Johanna Liblikule (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Traditsioonilise krohvisüsteemiga kaetud puitkonstruktsioonide tulepüsivus“ eest. Juhendaja: Alar Just.

3. preemia (1700 eurot) Kaida Kaevalile (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Optilise spektri teenused avatud lainepikkustihendusvõrkudes“ eest. Juhendajad: Gert Jervan, Helmut Griesser, Klaus Grobe.

3. preemia (1700 eurot) Houman Masnaviile (Tartu Ülikool) konkursitöö „Nähtavust tagav navigatsioon“ eest. Juhendajad: Karl Kruusamäe, Arun Kumar Singh.

Ära märkida Kristjan Kripsi (Tartu Ülikool) konkursitöö „Valimiste privaatsus ja mõjutuskindlus“. Juhendajad: Jan Villemson, Sven Laur.

Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes

1. preemia (1700 eurot) Mikk Keldrile (Tartu Ülikool) konkursitöö „Faktorid, mis võivad mõjutada peensoole barjääri läbilaskvust ja meetodid selle määramiseks“ eest. Juhendaja: Tamara Vorobjova.

Magistriõppe üliõpilaste astmes

1. preemia (2500 eurot) Dolores Eametsale (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Suure onkogeense riskiga inimese papilloomiviiruse genotüüpide levimus ja nende seos emakakaela tsütoloogiaga Eestis: rahvastikupõhine uuring“ eest. Juhendajad: Kaire Innos, Kadi Lubi.

2. preemia (1900 eurot) Marika Soomlaisele (Tartu Ülikool) konkursitöö „Lapseea kasvajast tervenenute haigestumine järgnevatesse esmastesse kasvajatesse Eestis aastatel 1970–2019“ eest. Juhendajad: Keiu Paapsi, Aleksei Baburin.

3. preemia (1300 eurot) Maria Suitsule (Tartu Ülikool) konkursitöö „Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioterapeudi õppekava lõpetanute hinnang oma valmisolekule erialaseks tööks – kvalitatiivne uurimus“ eest. Juhendajad: Janne Kommusaar, Anna-Liisa Tamm.

3. preemia (1300 eurot) Martti Vankrile (Tartu Ülikool) konkursitöö „Neutraliseerivad autoantikehad III tüüpi interferoonide vastu on raske COVID-19 pneumoonia patsientide seas ebatavalised“ eest. Juhendaja: Kai Kisand.

Ära märkida Elizabeth Heinmäe (Tartu Ülikool) konkursitöö „Rakuvälise maatriksi ning makrofaagide vaheliste interaktsioonide roll Dupuytreni kontraktuuris“. Juhendajad: Mariliis Klaas, Viljar Jaks.

Ära märkida Kaie Leppiku (Tartu Ülikool) konkursitöö „Põlveliigese esmase plaanilise totaalse endoproteesimise järgne taastusravi Eestis aastatel 2010–2021“. Juhendajad: Pärt Prommik, Aare Märtson.

 

Doktoriõppe üliõpilaste astmes

1. preemia (3400 eurot) Anni Leplandile (Tartu Ülikool) konkursitöö „Kasvajat toetavatele makrofaagidele suunatud täppisteraapia prekliiniline arendus, kasutades kolmiknegatiivse rinnavähi hiiremudeleid“ eest. Juhendajad: Pablo Scodeller, Tambet Teesalu.

2. preemia (2500 eurot) Alex Sirbile (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Aluselise heeliks-ling heeliks transkriptsiooniteguri TCF4 ekspressiooni ja funktsiooni kirjeldamine“ eest. Juhendaja: Tõnis Timmusk.

3. preemia (1700 eurot) Nele Tabale (Tartu Ülikool) konkursitöö „Toitumine, vere metaboliidid ja tervis“ eest. Juhendajad: Krista Fischer, Andres Metspalu, Nicola Pirastu, Tõnu Esko.

Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes

2. preemia (1300 eurot) Randel Rainer Lillele (Eesti Maaülikool) konkursitöö „Metsaökosüsteemide looduslikkuse hindamine kaugseiremeetoditega“ eest. Juhendajad: Diana Laarmann, Allan Sims, Tauri Arumäe.

Ära märkida Keir Mei (Eesti Maaülikool) konkursitöö „Puistu kasv ja areng taasmetsastatud endises Aidu põlevkivikarjääris“. Juhendajad: Diana Laarmann, Eneli Põldveer.

 

Magistriõppe üliõpilaste astmes

2. preemia (1900 eurot) Kristi Kõvale (Eesti Maaülikool) konkursitöö „Väetamise mõju mulla orgaanilise aine labiilsele fraktsioonile“ eest. Juhendaja: Karin Kauer.

Ära märkida Liina Pappa (Eesti Maaülikool) konkursitöö „Molekulaarne kirjeldus peremeeskalade geeniekspressiooni vastusest silmaparasiitidele – on silm tõesti immuunprivilegeeritud organ?“. Juhendajad: Kristina Noreikiene, Anti Vasemägi, Mikhail Ozerov.

 

Doktoriõppe üliõpilaste astmes

2. preemia (2500 eurot) Monika Nõmmele (Eesti Maaülikool) konkursitöö „Piimaveise in vitro embrüote tootmine“ eest. Juhendajad: Ülle Jaakma, Sulev Kõks.

Ära märkida Marii Järve (Eesti Maaülikool) konkursitöö „Põllumajandusmaa kasutuse muutused Eestis: tasakaalustatud maakasutuse tagamise võimalused“. Juhendajad: Evelin Jürgenson, Aive Liibusk.

Ära märkida Mihkel Mäesaare (Eesti Maaülikool) konkursitöö „Listeria monocytogenes'e ja Campylobacter spp. levimus ja arvukus toidus ning tüvede molekulaarne iseloomustus Eestis“. Juhendaja: Mati Roasto.

Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes

1. preemia (1700 eurot) Helen Hallikule (Tartu Ülikool) konkursitöö „Objektide keskmise asukoha eristamine“ eest. Juhendajad: Jüri Allik, Aire Raidvee, Richard Naar.

1. preemia (1700 eurot) Irmeli Kokmannile (Tartu Ülikool) konkursitöö „Kolmeaastaste laste ja nende vanemate vahelised konfliktid“ eest. Juhendajad: Tiia Tulviste, Jane Kuperjanov.

2. preemia (1300 eurot) Triinu Tähele (Tartu Ülikool) konkursitöö „Ajakirjanik väljaspool toimetust – Twitterisse postitamine ja selle reguleerimine eesti ajakirjanike seas“ eest. Juhendaja: Marju Himma-Kadakas.

3. preemia (850 eurot) Katrin Kostabile (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Tarbija kindlustunde mõju kinnisvarahindadele Rootsi näitel“ eest. Juhendaja: Signe Rosenberg. 

3. preemia (850 eurot) Virge Nummertile (Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž) konkursitöö „Maakohtu vaade sotsiaaltööle Pärnumaal“ eest. Juhendajad: Monika Kumm, Tuuli-Brit Vaga.

Ära märkida Anna Karolini (Tartu Ülikool) konkursitöö „Kuidas müksata inimesi digitaalteenuseid kasutama: randomiseeritud põllukatse“. Juhendaja: Andero Uusberg. 

Ära märkida Anna Dadatskaja (Tartu Ülikool) konkursitöö „Lahknevusnegatiivsuse seos isiksusega“. Juhendajad: Kairi Kreegipuu, Nele Põldver.

 

Magistriõppe üliõpilaste astmes

1. preemia (2500 eurot) Keiti Liivasele (Tartu Ülikool) konkursitöö „Bipolaarse häire polügeensete riskiskooride seosed bipolaarse häirega esmastel depressioonipatsientidel“ eest. Juhendaja: Kelli Lehto.

1. preemia (2500 eurot) Kadi Reintamile (Tartu Ülikool) konkursitöö „Häirunud söömiskäitumise arengutrajektoorid vanuses 11–16 aastat ja nende seosed häirunud söömiskäitumise riskiteguritega“ eest. Juhendajad: Kärol Soidla, Kirsti Akkermann.

2. preemia (1900 eurot) Artemi Beljakovile (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Haridustasemete ja töökohtade mittevastavus – mõju individuaalsetele sissetulekutele Eestis“ eest. Juhendaja: Simona Ferraro.

3. preemia (1300 eurot) Grete Vahterile (Tartu Ülikool) konkursitöö „Väikeriigi viisid mõjutada Euroopa Liidu välispoliitikat: Eesti tegevus Ukraina-vastase sõja seisukohtade kujundamisel“ eest. Juhendaja: Maili Vilson.

Ära märkida Veronika Lauri (Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor) konkursitöö „Ülemiste Cityle kvaliteedijuhtimissüsteemi koostamine“. Juhendaja: Eneken Titov. 

Ära märkida Kaisa Raadiku (Tartu Ülikool Pärnu kolledž) konkursitöö „Organisatsiooniline esteetika ajutistes projektiorganisatsioonides: süstemaatiline kirjanduse ülevaade“. Juhendaja: Arvi Kuura. 

 

Doktoriõppe üliõpilaste astmes

1. preemia (3400 eurot) Lelde Luigele (Tartu Ülikool) konkursitöö „Esindusinstitutsioonide rolli ümberhindamine radikaalse demokraatia teoorias: demokraatliku identiteedi konstrueerimise õppetunnid Lätist“ eest. Juhendaja: Viacheslav Morozov.

2. preemia (2500 eurot) Marit Napile (Tartu Ülikool) konkursitöö „Perekondade kommunikatiivne konstrueerimine: tärkavad trendid süvameediastumise ajastul“ eest. Juhendajad: Andra Siibak, Veronika Kalmus.

3. preemia (1700 eurot) Kadri Soole (Tartu Ülikool) konkursitöö „Kool lapse subjektiivse heaolu allikana laste õiguste raamistikus: laste ja noorte täiskasvanute vaade“ eest. Juhendaja: Dagmar Kutsar.

Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes

1. preemia (1700 eurot) Liisa-Maria Komissarovile (Tartu ülikool) konkursitöö „Ühendverbide töötluse võrdlus saksa ja eesti keeles“ eest. Juhendajad: Ilona Tragel, Külli Habicht, Reet Bender.

2. preemia (1300 eurot) Lisette Reinvarsile (Tartu Ülikool) konkursitöö „Lootsi tänava laevavraki ehitus“ eest. Juhendajad: Priit Lätti, Marge Konsa.

3. preemia (850 eurot) Roosmarii Sarapuule (Tallinna Ülikool) konkursitöö „Tiina Kapperi tantsustuudio“ eest. Juhendaja: Heili Einasto.

Ära märkida Erik Heiki Veelmaa (Eesti Kunstiakadeemia) konkursitöö „Väikelinnad 2.0: Disaini roll Eesti väikelinnade tuleviku kindlustamisel ja transpordi arengusuunad 2050. aastaks“. Juhendaja: Janno Nõu.

 

Magistriõppe üliõpilaste astmes

1. preemia (2500 eurot) Robert Varikule (Tartu Ülikool) konkursitöö „Poliitilised tulevikuvisioonid ja revolutsiooni mõtestamine Tartu ajalehtedes 1905. aastal: Postimehe, Uudiste ja Nordlivländische Zeitungi analüüs“ eest. Juhendajad: David Ilmar Lepasaar Beecher, Aigi Rahi-Tamm.

2. preemia (1900 eurot) Valdur Tammetsale (Kaitseväe Akadeemia) konkursitöö „Juhtimistoetus Eesti Kaitseväes aastatel 1920–­1940“ eest. Juhendaja: Igor Kopõtin.

3. preemia (1300 eurot) Rahel Toomikule (Tartu Ülikool) konkursitöö „Vooruslikud ja voorusetud eneseväljendused Didymos Pimeda Iiobi raamatu kommentaaris“ eest. Juhendajad: Urmas Nõmmik, Tauri Tölpt.

3. preemia (1300 eurot) Katariina Sofia Pätsile (Tartu Ülikool) konkursitöö „Kanada eestlaste poliitiline tegevus Eesti iseseisvuse taastamise toetamiseks 1984‒1991“ eest. Juhendaja: Tõnu-Andrus Tannberg.

Ära märkida Maria de Fatima Acha Suareze (Tallinna Ülikool) konkursitöö „Peruu antropoloogia: antropoloogi keha ning võimu dilemmad välitööl“ eest. Juhendaja: Eeva Kesküla.

 

Doktoriõppe üliõpilaste astmes

1. preemia (3400 eurot) Ilmar Tammistole (Tartu Ülikool) konkursitöö „Aadel ja riigivõim Liivimaal 1634–1680“ eest. Juhendaja: Enn Küng.

2. preemia (2500 eurot) Mari Aigrole (Tartu Ülikool) konkursitöö „Eesti keele kohakäänded argumendistruktuuris“ eest. Juhendajad: Virve-Anneli Vihman, Merilin Miljan. 

3. preemia (1700 eurot) Semen Resheninile (Tartu Ülikool) konkursitöö „Individuaalne enesemääramine Friedrich Schilleri filosoofilistes kirjutistes“ eest. Juhendaja: Eva Piirimäe.

3. preemia (1700 eurot) Miriam Rossile (Tallinna Ülikool) konkursitöö „„Les traducteurs sont die Post Pferde of the enlightenment“: Luuletajad-tõlkijad Leningradi samizdatis 1980. aastatel“ eest. Juhendaja: Daniele Monticelli.

Ära märkida Silvia Kurri (Tartu Ülikool) konkursitöö „Materiaalne ekfraas: uusmaterialismi ja ekfraasiuuringute kohtumine “. Juhendaja: Marina Grišakova.

ERIPREEMIATE LAUREAADID

 • Rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilasele (1500 eurot) Daniil Bardõbahhinile (Tartu Ülikool) konkursitöö „Õigustloova akti asjassepuutuvus esimese või teise astme kohtu poolt algatatud põhiseaduslikkuse järelevalve asjades“ eest. Juhendaja: Aaro Mõttus.
 • Magistriõppe üliõpilasele (2200 eurot) Katariina Kuumale (Tartu Ülikool) konkursitöö „Põhiseaduslikkuse järelevalve Euroopa Liidu õigusega seotud normide üle“ eest. Juhendaja: Carri Ginter.

Rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes

  1. preemia (1700 eurot) Karin Lillemaale (Tallinna Ülikool) konkursitöö „Õpetajate enesehinnangulise sotsiaal-emotsionaalse pädevuse seosed tajutud stressiga“ eest. Juhendaja: Elina Malleus-Kotšegarov.
  2. preemia (1300 eurot) Hipp Saarele (Tartu Ülikool) konkursitöö „Venestus ja selle tagajärjed hariduses Eesti NSV üldhariduskoolide näitel aastatel 1978–1985“ eest. Juhendaja: Tõnu-Andrus Tannberg.

 

Magistriõppe üliõpilaste astmes

  1. preemia (2500 eurot) Liia Otsale (Tallinna Ülikool) konkursitöö „Eesti ja vene õppekeelega 6.–12. klasside õpilaste tegevusvõimekuse võrdlus „Õpilasuurimus 2022“ andmetel“ eest. Juhendajad: Maria Erss, Piret Oppi. 
  2. preemia (1900 eurot) Helen Tiislerile (Tartu Ülikool) konkursitöö „Põhikooliõpetajate kirjeldused ennastjuhtivast õppijast ja ennastjuhtiva õppija toetamisest oma praktikas“ eest. Juhendaja: Ingrid Koni.
  3. preemia (1300 eurot) Daniel Reinarule (Tallinna Ülikool) konkursitöö „Innovatsiooni ootused, väärtus ja kulu Eesti õpetajate näitel“ eest. Juhendaja: Kati Aus.

 

Doktoriõppe üliõpilaste astmes

  1. preemia (2500 eurot) Liis Themasile (Tartu Ülikool) konkursitöö „Lahknevusreaktsiooni areng eelkooliealistel lastel: süstemaatiline kirjanduse ülevaade ja metaanalüüs“ eest. Juhendajad: Pärtel Lippus, Marika Padrik, Kairi Kreegipuu.

Rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilasele (1000 eurot) Heidi Heinale (Tallinna Ülikool) konkursitöö „Õigusakti arusaadavuse analüüs makse- ja arveldussüsteemide seaduse eelnõu näitel“ eest. Juhendaja: Helin Kask.

Magistriõppe üliõpilasele (1500 eurot) Kristo Kippale (Tartu Ülikool) konkursitöö „Tarbijakrediidilepingu regulatsiooni kohaldamine buy now pay later (osta nüüd, maksa hiljem) ärimudelile“ eest. Juhendaja: Karin Sein. 

Magistriõppe üliõpilasele (1500 eurot) Katariina Kuumale (Tartu Ülikool) konkursitöö „Põhiseaduslikkuse järelevalve Euroopa Liidu õigusega seotud normide üle“ eest. Juhendaja: Carri Ginter. 

Doktoriõppe üliõpilasele (2000 eurot) Annemari Õunpuule (Tartu Ülikool) konkursitöö „Kommertspant ettevõtja vallasvarale“ eest. Juhendajad: Karin Sein, Paul Varul, Villu Kõve.

 • Rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilasele (500 eurot) Hanna-Riin Karule (Tartu Ülikool) konkursitöö „Narva karantiini kaudu Nõukogude Venemaalt Eestisse saabunud optandid aastatel 1920–1922“ eest. Juhendajad: Aigi Rahi-Tamm, Mark Gortfelder. 
 • Doktoriõppe üliõpilasele (1000 eurot) Kristo Nurmisele (Stanfordi Ülikool) konkursitöö „Illiberaalse Euroopa kujundamine: legitimatsioon, mobiliseerimine ja ühiskonna mõjutamine Nõukogude Liidu ja Natsi-Saksamaa okupeeritud Balti riikides 1939–53“ eest.  Juhendaja: Amir Weiner.

Doktoriõppe üliõpilasele (750 eurot) Lelde Luigele (Tartu Ülikool) konkursitöö „Esindusinstitutsioonide rolli ümberhindamine radikaalse demokraatia teoorias: demokraatliku identiteedi konstrueerimise õppetunnid Lätist“ eest. Juhendaja: Viacheslav Morozov.

1) Rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilasele (1000 eurot) Merileen Kiiskile (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Intellektuaalse vara aruandluse arenguväljavaated Eestis“ eest. Juhendaja: Monika Nikitina-Kalamäe.

2) Magistriõppe üliõpilasele (1700 eurot) Kristo Kippale (Tartu Ülikool) konkursitöö „Tarbijakrediidilepingu regulatsiooni kohaldamine buy now pay later (osta nüüd, maksa hiljem) ärimudelile“ eest. Juhendaja: Karin Sein.

3) Magistriõppe üliõpilasele (1700 eurot) Peeter Leetsile (Tartu Ülikool) konkursitöö „Ekspertteadmise integreerimine avaliku sektori andmepõhiste otsustustugedga: OTT-i näitel“ eest. Juhendajad: Mihkel Solvak, Andres Võrk.

4) Magistriõppe üliõpilasele (1700 eurot) Ave Sisaskile (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Sihtfinantseerimise kohustiste avalikustamine ja tulude-kulude vastandamine Eesti äriühingute majandusaasta aruannetes“ eest. Juhendaja: Monika Nikitina-Kalamäe.

5) Magistriõppe üliõpilasele (1300 eurot) Kati Päikesele (Tartu Ülikool) konkursitöö „Innovatsiooni hankimist soodustavad ja piiravad tegurid eesti keskvalitsuse tasandil“ eest. Juhendajad: Veiko Lember, Kristiina Tõnnisson.

6) Doktoriõppe üliõpilasele (2700 eurot) Priit Tinitsale (Aalto Ülikool) konkursitöö „Riikliku eksporditoe ajastuse ja järjekorra mõjud väike- ja keskmise suurusega ettevõtete ekspordile“ eest. Juhendaja: Carl F. Fey.

1) rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilasele (1000 eurot) Kersti Petersonile (Tartu Ülikooli Pärnu kolledž) konkursitöö „Eesti elanike koduse keskkonna ohutumaks muutmine Haapsalu ja Tartu linna ning Saue valla näitel“ eest. Juhendaja: Anne Rähn.

2) doktoriõppe üliõpilasele (1000 eurot) Tiia Sõmerale (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Rahaliselt motiveeritud küberkuritegevuse modelleerimine“ eest. Juhendajad: Rain Ottis, Patrick Voss De Haan.

1) magistriõppe üliõpilasele (1650 eurot) Carmen Kilvitsale (Eesti Maaülikool) konkursitöö „Eesti Keskkonnavaldkonna avalike teenistujate suhtumine harrastusteadusesse keskkonnakorralduses“ eest. Juhendajad: Monika Suškevičs, Marit Napp, Ivar Ojaste.

2) magistriõppe üliõpilasele (1650 eurot) Maria Kristiin Petersonile (Eesti Kunstiakadeemia) konkursitöö „Disaineri roll tarbijajärgse tekstiilijäätme ringlussevõtul lõngaarenduse ja kudumikollektsiooni näitel“ eest. Juhendaja: Reet Aus.

3) magistriõppe üliõpilasele (1650 eurot) Mariliis Kolgile (Eesti Maaülikool ja Tartu Ülikool) konkursitöö „Eestikeelse oskussõnavara korrastamine kliimavaldkonna näitel“ eest. Juhendajad: Piia Post, Peep Mardiste, Ülle Sihver.

4) magistriõppe üliõpilasele (1650 eurot) Piia Tomingasele (Tartu Ülikool) konkursitöö „Metsandusliku kuivendamise mõju maastiku väikeveekogudele ja nende elustikule“ eest. Juhendajad: Maarja Vaikre, Raido Kont.

1) rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilasele (250 eurot) Iris Johanna Kreenile (Eesti Kunstiakadeemia) konkursitöö „1920.–1930. aastate autoriskulptuur Tallinna Rahumäe kalmistul” eest. Juhendaja: Tiina Abel.

2) rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilasele (250 eurot) Eliisebeth Pruusile (Tartu Ülikool) konkursitöö „Viinaköögist viinavabrikuks. Eestimaa kubermangu Viru ja Järva kreisi mõisate piirituse tootmishoonete näidetel” eest. Juhendajad: Anu Ormisson-Lahe, Elis Pärn.

3) magistriõppe üliõpilasele (500 eurot) Svetlana Saarele (Tartu Ülikool Viljandi Kultuuriakadeemia) konkursitöö „Pärandtekstiilide puhastamine keemilise puhastuse töökoja tingimustes“ eest. Juhendajad: Diana Tuulik, Eve Keedus. 

4) magistriõppe üliõpilasele (500 eurot) Mirje Tammarule (Eesti Kunstiakadeemia) konkursitöö „Viinavabrik kui hoonetüüp Eesti mõisamaastikul. Viinaköökide ja -vabrikute ülevaade, säilivus ja tulevik Põhja-Eesti mõisates“ eest. Juhendaja: Riin Alatalu.

5) magistriõppe üliõpilasele (500 eurot) Darja Jefimovale (Eesti Kunstiakadeemia) konkursitöö „Mägi materjalid. Konrad Mägi maalide haprusest tehniliste uuringute valguses“ eest. Juhendajad: Hilkka Hiiop, Johanna Lamp.

6) doktoriõppe üliõpilasele (1000 eurot) Triin Talkile (Eesti Kunstiakadeemia) konkursitöö „Vanalinn: pärand, elukeskkond, turism“ eest. Juhendajad: Kristina Jõekalda, Claudio Milano.

Eripreemia (1000 eurot) doktoriõppe üliõpilasele Sander Varblale (Tallinna Tehnikaülikool) konkursitöö „Meregeoidi mudelite iteratiivne täpsustamine ja täpsuse valideerimine“ eest. Juhendaja: Artu Ellmann.

Magistriõppe üliõpilasele (1500 eurot) Anari Lilleojale (Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž) konkursitöö „Töö- ja pereelu tasakaalustamise väljakutsed ja võimalused kaugtöö tingimustes Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse näitel“ eest. Juhendaja: Gerda Mihhailova.

Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes

  1. Thomas Thombergile (Tartu Ülikool) Hanna Bulgarini konkursitöö „Antiviraalsete õhu filtermaterjalide valmistamine ja karakteriseerimine” juhendamise eest loodusteaduste valdkonnas.
  2. Indrek Mustale (Tartu Ülikool) ja Mona Küütsile Sander Saarpere konkursitöö „Juhtimisliides pehmerobot-emakakaela õppevahendile“ juhendamise eest tehnika ja tehnoloogia valdkonnas.
  3. Tamara Vorobjovale (Tartu Ülikool) Mikk Keldri konkursitöö „Faktorid, mis võivad mõjutada peensoole barjääri läbilaskvust ja meetodid selle määramiseks“ juhendamise eest arsti- ja terviseteaduste valdkonnas.
  4. Jüri Allikule (Tartu Ülikool), Aire Raidveele (Tartu Ülikool) ja Richard Naarile (Tartu Ülikool) Helen Halliku konkursitöö „Objektide keskmise asukoha eristamine“ juhendamise eest sotsiaalteaduste valdkonnas.
  5. Tiia Tulvistele (Tartu Ülikool) ja Jane Kuperjanovile Irmeli Kokmanni konkursitöö „Kolmeaastaste laste ja nende vanemate vahelised konfliktid“ juhendamise eest sotsiaalteaduste valdkonnas.
  6. Ilona Tragelile (Tartu Ülikool), Külli Habichtile (Tartu Ülikool) ja Reet Benderile (Tartu Ülikool) Liisa-Maria Komissarovi konkursitöö „Ühendverbide töötluse võrdlus saksa ja eesti keeles“ juhendamise eest humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas.

 

Magistriõppe üliõpilaste astmes

 1. Kaija Põhako-Eskole (Tartu Ülikool) ja Ho-Hsiu Choule (Tsing Hua Rahvusülikool) Verner Sääse konkursitöö „Kõrgluminestsentsete anioonsete mangaan(II) komplekside valmistamine orgaanilistes valgusdioodides kasutamiseks“ juhendamise eest loodusteaduste valdkonnas.
 2. Ulrich Norbisrathile (Tartu Ülikool) Eduardo Brito konkursitöö „Detsentraliseeritud asukoha tõendamise suunas“ juhendamise eest tehnika ja tehnoloogia valdkonnas.
 3. Kaire Innosele (Tervise Arengu Instituut) ja Kadi Lubile (Tallinna Tehnikaülikool) Dolores Eametsa konkursitöö „Suure onkogeense riskiga inimese papilloomiviiruse genotüüpide levimus ja nende seos emakakaela tsütoloogiaga Eestis: rahvastikupõhine uuring“ juhendamise eest arsti- ja terviseteaduste valdkonnas.
 4. Kelli Lehtole (Tartu Ülikool) Keiti Liivase konkursitöö „Bipolaarse häire polügeensete riskiskooride seosed bipolaarse häirega esmastel depressioonipatsientidel“ juhendamise eest sotsiaalteaduste valdkonnas.
 5. Kärol Soidlale (Tartu Ülikool) ja Kirsti Akkermannile (Tartu Ülikool) Kadi Reintami konkursitöö „Häirunud söömiskäitumise arengutrajektoorid vanuses 11–16 aastat ja nende seosed häirunud söömiskäitumise riskiteguritega“ juhendamise eest sotsiaalteaduste valdkonnas.
 6. David Ilmar Lepasaar Beecherile (Tartu Ülikool) ja Aigi Rahi-Tammele (Tartu Ülikool) Robert Variku konkursitöö „Poliitilised tulevikuvisioonid ja revolutsiooni mõtestamine Tartu ajalehtedes 1905. aastal: Postimehe, Uudiste ja Nordlivländische Zeitungi analüüs“ juhendamise eest humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas.

 

Doktoriõppe üliõpilaste astmes

 1. Rasmus Palmile (Tartu Ülikool) ja Enn Lustile (Tartu Ülikool) Riinu Härmase konkursitöö „Karbiidist sünteesitud poorsete mittegrafiitsete süsinike struktuuride uurimine ning nende mõju H2 liikuvusele“ juhendamise eest loodusteaduste valdkonnas.
 2. Artu Ellmannile (Tallinna Tehnikaülikool) Sander Varbla konkursitöö „Meregeoidi mudelite iteratiivne täpsustamine ja täpsuse valideerimine“ juhendamise eest tehnika ja tehnoloogia valdkonnas. 
 3. Pablo Scodellerile (Tartu Ülikool) ja Tambet Teesalule (Tartu Ülikool) Anni Leplandi konkursitöö „Kasvajat toetavatele makrofaagidele suunatud täppisteraapia prekliiniline arendus, kasutades kolmiknegatiivse rinnavähi hiiremudeleid“ juhendamise eest arsti- ja terviseteaduste valdkonnas.
 4. Viacheslav Morozovile (Tartu Ülikool) Lelde Luige konkursitöö „Esindusinstitutsioonide rolli ümberhindamine radikaalse demokraatia teoorias: demokraatliku identiteedi konstrueerimise õppetunnid Lätist“ juhendamise eest sotsiaalteaduste valdkonnas.
 5. Enn Küngile (Tartu Ülikool) Ilmar Tammisto konkursitöö „Aadel ja riigivõim Liivimaal 1634–1680“ juhendamise eest humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas.
 6.  

1) Ago Rinkenile (Tartu Ülikool) ja Leopold Partsile (Tartu Ülikool) Tõnis Laasfeldi konkursitöö „Pildianalüüsi ja tervikliku modelleerimise ühendamine retseptor-ligand kompleksi kineetika kirjeldamiseks“ juhendamise eest loodusteaduste valdkonnas.

2) Krista Kergele (Tallinna Ülikool) ja Helin Puksandile (Tallinna Ülikool) Merilin Aruvee konkursitöö „Tekstikeskne aine- ja keeleõpetus: teoreetiline raamistik ja praktilised soovitused“ juhendamise eest humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas.

Lisainfo:

Katrin Saart
730 0378
katrin.saart@etag.ee
Eesti Teadusagentuur