Posterettekande tegemisest

Posterettekanne on ettekande vorm, mille puhul kogu tööd puudutav informatsioon esitatakse postril ehk plakatil. Poster on enamasti arvutis kujundatud ja trükitud, kuid professionaalne kujundus ja trükk pole primaarne, sest see on üsna kulukas. Lihtsamat postrit on võimalik valmistada ka käsitsi ja koduste vahenditega! Postri võib luua vabalt valitud kujundusstiili või -elemente kasutades.

NB! Postri sisu koostamisel tuleb arvestada, et seda vaatavad enamasti inimesed, kes sinu uurimistööga tuttavad ei ole ja peavad tööst ülevaate saama stendiga tutvudes. Festivalil on ka sinu töö hindajate hulgas neid, kes sinu uurimistööga varem tutvunud ei ole.

Posterettekanne peab sisaldama järgmisi osi:

 • Sissejuhatus (lühiülevaade taustast ehk miks antud uuring tehti);
 • Töö eesmärgid (millistele probleemidele tööga lahendust otsitakse; hüpotees(id) või uurimisküsimus(ed), mida püütakse tõestada);
 • Meetod (uurimismeetodi, -objekti või uuritavate iseloomustus, materjali kogumise metoodika ja kriteeriumid);
 • Tulemused (uurimuse põhitulemused, võimalusel viidetega graafikule ja/või joonisele. Tulemused on soovitatav esitada punktide kaupa, mitte pideva tekstina);
 • Järeldused või kokkuvõte tööst;
 • Allikad ja kirjandus.

Postri vormistamine on suuresti töö autori maitseküsimus, aga seal olevat teksti peab olema võimalik lugeda vähemalt kahe meetri kauguselt.
– Pealkirja minimaalne suurus peab olema vähemalt 72–76 punkti.
– Alapealkirjad peavad tavalisest sisutekstist enam silma paistma, nende suurus sõltub põhiteksti suurusest.
– Põhiteksti  kirja minimaalne suurus peab olema vähemalt 36-40 punkti (loetav kahe meetri kauguselt!).
– Põhiteksti on soovitatav liigendada lõikudeks, oluliste tekstiosade/sõnade rõhutamiseks võib kasutada paksu kirja, kaldkirja või allajoonimist.

Soovitame tutvuda videoga “Kuidas teha mõjusat posterettekannet

Stendi mõõtmed õpilaste teadusfestivalil

Igal osalejal on kasutada oma postri ülespanekuks:

 • SEINAPIND, mille üldkõrgus on 2,5 m ja laius 1 m (NB! SEINAPIND ON VERTIKAALNE EHK PORTREE-VAATES);
 • Seina ülemises osas on korraldajate poolt paigaldatud andmed töö ja autori kohta. Seinapinda materjalide ülespanekuks on 90 cm (laius) ja 120 cm (kõrgus);
 • LAUD (1,2 m pikkune ja 50 cm laiune, kahe kõrvuti asuva töö autoritele kahepeale);
 • TOOL;
 • A0 FORMAADIS VALGE PABER (841 × 1189 mm), millele saab soovi korral oma stendi  materjalid kleepida. Seda saab kasutada juhul, kui postri sisumaterjaid on välja trükitud nt A4, A3 või mõnedele väiksematele paberitele;
 • Vajadusel kinnitusvahendid postri seinale kinnitamiseks.
Posterettekanne festivalil, Foto: Sven Tupits

 

 

 

 

 

 

 

Mida hindab žürii sinu posterettekande juures?

Kõikidel žüriiliikmetel on erinev taust – mõni pole sinu valdkonna spetsialist, mõni teine võib jälle just sinu ala tunda ja seetõttu esitada ka väga spetsiifilisi küsimusi. See on täiesti loomulik. Seega ole valmis oma tööst rääkima nii spetsialistile kui ka lihtsalt huvitatule, kes ei oma ehk sügavaid teadmisi, aga on valmis küsima selliseid küsimusi, millele ehk polegi nii kerge vastata: “Miks sa sellise uurimistöö tegid?” või “Mida uut sa teada said võrreldes eelnevate uuringutega?”.
Allpool on toodud peamised kriteeriumid, mida žürii tavaliselt hindab. Missugused kriteeriumid on määravamad, sõltub juba žürii isikust ja kokkulepitud hindamiskriteeriumitest.

Otsuse tegemisel oluline faktor Mida žürii üritab teada saada? Millised küsimusi võidakse esitada sulle?
Loomingulisus, originaalsus Kas töö on uuenduslik? Miks sa valisid just selle uurimisteema ning kuidas ja mis vaatenurgast on sinu töös uuenduslikkust?
Teaduslik lähenemine Kas õpilane on aru saanud teaduslikust meetodist ja kas see on parim meetod antud probleemi lahendamiseks? Kas sa oskad selgitada, miks sa valisid just selle meetodi, selgita ka tausta, miks see just siia sobib.
Taustateadmised, suur pilt Kas õpilane teab, mida valdkonnas on varem uuritud? Mil viisil erineb sinu uurimistöö varasematest sama valdkonna töödest?
Sinu oskused ja võime iseseisvalt uurimistööd teha Kes viis läbi uurimistöö, st kui palju abi said? Mis oli kõige üllatavam või raskem osa eksperimentaalse poole pealt? Kuidas sa raskustest üle said?
Põhjalikkus Kas töö sai niisugune nagu olid oodanud? Kas saavutasid töö eesmärgid ja kui mitte, siis mis jäi puudu?
Selgus Kas sa suudad rääkida tööst mitme eri kandi pealt? Õpilane võidakse visata vette – antakse ette mingi olukord, mida küll töös ette ei tulnud ja õpilasel palutakse selle üle arutleda.
Meeskonnatöö projektid Kes kui palju ja mis osas panustas? Kas kõik meeskonnaliikmed saavad töö tervikaspektist samavõrra aru? Mida olulist sa sellest projektist õppisid? Kuidas hindad iga liikme panust?