Konkursil osalemine

Peamised nõuded esitatavatele töödele

Tööde valdkond ja teema on vabad, oodatud on tööd nii reaal- kui humanitaaraladelt, matemaatikast, füüsikast ja arvutiteadusest kuni kirjanduse ja kunstiajalooni. Oluline on, et teemavalik on piisavalt põhjendatud. Konkursil võivad osaleda kõik konkursi väljakuulutamise hetkel 12-19-aastased Eestis õppivad õpilased, Eestis õppivad üliõpilased, kes on õppima asunud konkursi väljakuulutamise aastal, ning nimetatud isikutest koosnevad kuni 3-liikmelised kollektiivid.

Kui saadate meile praktilise töö või loovtöö (projekt, leiutis, arvutiprogramm, mingi objekti konstrueerimine) peab töö olema vormistatud teadustööle kohaseltst selle juurde peab kuuluma ka korralik uurimuslik osa. Samuti võiks töö tulemustel oleks ka mingi praktiline väljund või vähemalt potentsiaal (see ei ole eelduseks humaniora valdkonna tööde puhul). Töös püstitatud probleem ja selle võimalikud lahendused peaksid olema laiemat huvi pakkuvad.

Kui tegemist on meeskonnatööga, siis peab olema arusaadavalt välja toodud kõigi töö autorite panus töö valmimisse. Kui tegemist on osaga suuremast uurimistööst, siis peab konkursile esitatav töö moodustama selgelt eristatava iseseisva osa ja töö autori(te) panus sellesse peab olema arusaadavalt välja toodud.

Konkursile võib esitada ka teistel võistlustel osalenud töid, kuid mitte varem käesoleval konkursil samal kujul osalenud töid. Eelmistel aastatel meie konkursil osalenud tööd peavad uuesti esitamisel olema oluliselt edasi arendatud. Kuna konkursikomisjoni koosseis on enam-vähem sama, siis tuntakse varem esitatud tööd kindlasti ära.

Gümnaasiumi õpilasuurimuse nõuded on toodud õpilasuurimuse ettevalmistamise tingimuste ja korra määruses.

Enne uurimistöö tegemist tuleb kindlasti tutvuda teaduseetikaga.

Vaata ka soovitusi edukaks osalemiseks!

Soovitame tutvuda valikaine “Uurimistöö alused” õppekavaga, kus on viiteid ka toetavatele materjalidele.

Konkursitöö esitamine

2024. a konkursi tööde esitamise tähtaeg on 20. veebruar 2024 (kell 23.59). Konkursi 2. voor toimub 9.–10. aprillil Õpilaste Teadusfestivalil AHHAA Teaduskeskuses.

Konkursil osalemiseks on vaja esitada uurimistöö koos lisadokumentidega:

  1. täismahus uurimistöö ning juurde kuuluvad materjalid:
    1. esitatakse elektrooniliselt – elektroonilise versiooni saab üles laadida veebis konkursside keskkonnas aadressil konkursid.etag.ee;
    2. eraldi failina kogu töö pealkirjastatud eestikeelne kokkuvõte (kuni 1 lk), palume selle puhul jälgida struktuuriloogikat (uurimistöö teema valimise põhjendus ja teema aktuaalsus; uurimistöö eesmärgid ja hüpoteesid; uurimismetoodika; tulemused; järeldused ja ettepanekud edasiseks uurimiseks);
    3. eraldi failina kogu töö pealkirjastatud ingliskeelne kokkuvõte (kuni 1 lk), palume selle puhul jälgida struktuuriloogikat (uurimistöö teema valimise põhjendus ja teema aktuaalsus; uurimistöö eesmärgid ja hüpoteesid; uurimismetoodika; tulemused; järeldused ja ettepanekud edasiseks uurimiseks);
  2. töö suuremahulised lisad (kui on);
  3. juhendaja(te) kirjalik arvamus (esitada allkirjastatuna kas pdf-is või digidokis, esitada elektrooniliselt, üles laadida koos töö failiga konkursside). Siin võiks välja tuua kas töö autor või autorid pakkusid ise välja teema, kui palju aitas juhendaja metoodika ja kirjanduse valikul ning tööprotsessis laiemalt (analüüsil ja töö kokku kirjutamisel, järelduste tegemisel). Kas tööd on tutvustatud koolis või laiemalt jms;
  4. täidetud elektrooniline osalusvorm (täidetav veebis aadressil konkursid.etag.ee).

2024. a konkursi väljakuulutamise käskkirjaga saab tutvuda lingilt käskkiri nr 1.1 2/24/10