Kaheksa Tallinna Tehnikaülikooli professuuri sai rahvusvaheliselt komisjonilt kõrge hinnangu

7. detsembril esitleti Tallinna Tehnikaülikooli loodusteaduste ning tehnika ja tehnoloogia valdkondade professuuride sihtevalveerimise tulemusi. Hindamise läbi viinud välisekspertide kogu leidis, et kõik evalveeritud professuurid on kõrge teadusliku tasemega ning heades kätes.

Sihtevalveerimise viis läbi Eesti Teadusagentuur Evalveerimise aluseks oli Tallinna Tehnikaülikooli seadus, milles sätestatakse TTÜ ülesandena tagada tehnikahariduse ja -teaduse ülikoolina Eesti inseneride ja tehnikateadlaste järelkasv. Selle ülesande täitmiseks on TTÜ loonud kaheksa professuuri. Sihtevalveerimise käigus võrreldi nende kaheksa riiklikult tähtsa professuuri taset rahvusvaheliselt tunnustatud standardiga ning hinnati professuuridele eraldatud tegevustoetuse kasutamise tulemuslikkust ja mõju.

Väliseksperdid andsid ka soovitusi, kuidas TTÜ saaks ühiskonnale vajalikke teadussuundi täiustada. Töö tõhustamiseks soovitati luua igale teaduskonnale oma tegevuskava, sh seada konkreetsed eesmärgid. Eksperdid leidsid, et senisest enam tuleks julgustada teadustöötajaid avaldama oma töö tulemusi tuntud teadusajakirjades, et tõsta teadustöö kvaliteeti. Lisaks soovitati TTÜ-l teha rohkem koostööd tööstusega ning osaleda Euroopa Liidu rahastatavates teadus- ja arendusprojektides. Haridus- ja Teadusministeeriumile anti soovitus suurendada doktorantide arvu ja rahastust, et tagada spetsiaalne teadustaristu, püsida konkurentsivõimelisena ning pakkuda tööstusele kaasaegseid teenuseid.

Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse ning kõrg- ja kutsehariduse poliitika asekantsler Renno Veinthal sõnas, et sihtevalveerimine on väga väärtuslik väline pilk nii hinnatavale asutusele kui poliitikakujundajatele, aidates konkreetsete meetmete või valdkondade puhul hoida kätt pulsil sellel, kas fookused on valitud õigesti ning kas vajalik täiendav kvaliteet ja oodatud mõju on tekkinud. „Käesolev raport annab TTÜ kaheksale hinnatud professuurile kõrge hinnangu, aga kindlasti on ruumi arenguks. Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse (TAIE) arengukava eesmärke arvestades on oluline panna suuremat rõhku strateegiliste sihtide valikule ning vajadusele panustada rohkem teaduskoostööse, kuhu tööstus ja avalik sektor ja on orgaaniliselt ja püsivalt kaasatud.

TTÜ IT-teaduskonna dekaan Gert Jervan rõhutas, et evalveerimised on ülikoolide toimimise lahutamatu koostisosa, mis annavad olulist lisandväärtust sel juhul, kui evalveerimise eesmärk on selgelt püstitatud ja kogu protsess hoolikalt läbi mõtestatud. „Siis on ülikoolidel võimalik algatada neid parendustegevusi, mida tavapäraste eneseanalüüsidega ei ole võimalik tuvastada. Seetõttu ma loodan, et iga järgneva evalveerimise puhul mõeldakse väga hoolikalt läbi: miks me seda teeme ja mis on tegevuse eesmärk,“ rääkis ta.

Eesti Teadusagentuuri tegevjuht Karin Jaanson tunnustas positiivse hinnangu pälvinud professuure. „On hea meel tõdeda, et  Eesti ühiskonnale, majandusele ja arengule  väga oluliste erialade tase on väliste hindajate poolt kõrge hinnang saanud. Teaduse välishindamine on teadussüsteemi tuum, mille  üldeesmärk on maksimeerida teadustöö kvaliteeti ja mõju. Välisekspertide soovitused aiatavad kindlasti kaasa evalveeritud professuuride arengule“.

Teadusagentuur korraldab teadus- ja arendustegevuse evalveerimist, s.t välishindamist, mis viiakse alates 2010. aastast läbi kas korralise evalveerimisena teadus- ja arendusasutuse konkreetse valdkonna taseme hindamiseks või sihtevalveerimisena teaduspoliitika kujundamiseks ning teadus- ja arendustegevuse korraldamiseks vajaliku teabe saamiseks.

TTÜ sihtevalveerimise raportiga saab tutvuda siin.

 

Lisainfo:

Kristina Laurand
Eesti Teadusagentuuri analüüsiosakond
Kristina.Laurand@etag.ee