2022. aasta taotlusvooru tulemused

2022. a taotlusvoorus rahastatud uued grandiprojektid:

 

Rühmaprojektid

Projektijuhi nimi Uurimisprojekti nimetus Asutus
Tambet Teesalu Infiltratiivse glioblastoomi täppisteraapia Tartu Ülikool
Taavi Lehto Ravimkandursüsteemide ja RNA-l põhinevate raviainete arendamine terapeutiliseks sekkumiseks Tartu Ülikool
Janika Kõrv Nooreea insuldi kliiniline, molekulaarne ja geneetiline profileerimine Tartu Ülikool
Jyrki Tapio Heinämäki Nanofiibritel põhinevate 3D-bioprinditud luukoemaatriksite multifunktsionaalsed lahendused luukoe regeneratsiooniks Tartu Ülikool
Kaia Palm Ajuhaiguste immunoloogiliste profiilide ja mehhanismide iseloomustus Protobios OÜ
Pilvi Ilves Insult lastel: rasedusaegsed ja geneetilised riskitegurid, neuroarenguline hilistulemus ning elukvaliteet, hilistulemust mõjutavad tegurid, sealhulgas aju plastilisus. Tartu Ülikool
Heiki Valk Eesti 12.-14. sajandil: kohalik ühiskond, traditsioonid ja kultuur muutuste ajastul Tartu Ülikool
Jelena Kallas Uue aja sõnastik: grammatika ja keelepädevuse kirjeldamine integreeritud multifunktsionaalses leksikograafilises ressursis Eesti Keele Instituut
Kristi Viiding Kokkupuuted, üleminek, muutus: nobilitas haereditaria ac litteraria varauusaegse kirjanduse väljakujunemisel Poola ja Rootsi Liivimaal Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus
Andreas Ventsel Relatsiooniline lähenemine strteegilistele ajaloo narratiividele Tartu Ülikool
Jaak Vilo Kliiniliselt oluliste radade tuvastamine terviseandmetest Tartu Ülikool
Peeter Laud Hajusidentiteet, hajususaldus Cybernetica AS
Rainis Haller Banachi ruumide ühikkera plastilisus ja ekstremaalne geomeetriline struktuur ning selle rakendused Lipschitzi ruumide, vektorväärtustega funktsioonide ruumide ja tensorkorrutiste uurimisel Tartu Ülikool
Enrico Nardi Teoreetiliste probleemide ühtse lahenduse poole: aktsionite ja lõhnafüüsika sidumine Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Raivo Stern Kvantmagnetite adapteeruvad olekud (EPiQuM) Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Ago Samoson H NMR Tallinna Tehnikaülikool
Agnes Kütt Vaba asaniid amineeriva reagendi ja superalusena Tartu Ülikool
Rando Tuvikene Polüsahhariididel põhinevad biomaterjalid: sünergilised kombinatsioonid ja võimendatud funktsionaalsused Tallinna Ülikool
Velle Toll Loomulikud eksperimendid inimtekkeliste õhusaasteosakeste kliimamõju tugevuse täpsustamiseks Tartu Ülikool
Evelyn Uuemaa Nutikate veemajanduslike maastike loomine Tartu Ülikool
Mark McCarthy Kui oluline on lämmastiku sisekoormus Eesti järvede eutrofeerumise ja sinivetikate õitsengute põhjustamisel? Eesti Maaülikool
Olle Hints Kasvuhoonekliimast jääaega: Ordoviitsiumi kliimamuutuste rekonstruktsioon ja mõju elustikule Baltika kontinendil Tallinna Tehnikaülikool
Reedik Mägi Uus meetod rasedusaegse ja teist tüübi diabeedi geneetilise riski hindamiseks ja selle valideerimine Eesti Geenivaramus ning UK Biopangas Tartu Ülikool
Tiina Tamm Viiruslike IRES-te poolt algatatud translastiooni regulatsioon Tartu Ülikool
Mait Metspalu Uued lähenemised iidsete biomolekulide uurimisel aitavad avada kiviaja inimeste elu – evolutsiooni, haigusi ja ühiskonda Tartu Ülikool
Kadri Koorem Taimekoosluste biootiline uudsus taimedega seotud organismide mitmekesisuse indikaatorina Tartu Ülikool
Maarja Öpik Mullaseened põllumajandusmaastikes Tartu Ülikool
Evelin Loit-Harro Saagi ja kvaliteedi stabiilsus ja jätkusuutlikkus pikaajalises külvikorrakatses Eesti Maaülikool
Tsipe Aavik Maakasutuse ajalis-ruumiliste muutuste mõju taim-tolmeldaja interaktsioonide säilenõtkusele põllumajanduslikes ökosüsteemides Tartu Ülikool
Tiia Tulviste Kuidas  Covid-19 piirangutega kaasnenud muutused koduses digi- ja keelekeskkonnas mõjutavad lapse arengut ja heaolu Tartu Ülikool
Kadri Koreinik Kodulähedase kvaliteetse hariduse lubadus: ruumistrateegiad lahendamas gümnaasiumide ligipääsu- ja keeleküsimusi Tartu Ülikool
Eiki Berg “Külmutatud konfliktide” dünaamika läbi toimijakeskse suhestumise Tartu Ülikool
Kadri Leetmaa Nutika ühiskonna avaram ümbermõtestamine: targa maalisuse koosloome vananeva elanikkonnaga piirkondades Tartu Ülikool
Kristjan Tabri Avamerekonstruktsioonide dünaamilise käitumise hindamine Tallinna Tehnikaülikool
Artu Ellmann Dünaamilise referentsdaatumi väljatöötamine navigatsiooni ja avamere tegevusvaldkondade parendamiseks, rakendades masinõppe meetodeid /DYNAREF/ Tallinna Tehnikaülikool
Ants Kallaste Kihtlisandustehnoloogial põhinevad elektrimasinad Tallinna Tehnikaülikool
Oliver Järvik Säästvad ja tõhusad amiini põhised ioonsed vedelikud sulamissoojust rakendavatele soojusenergia salvestitele Tallinna Tehnikaülikool
Taavi Raadik Järgmise põlvkonna mikrokristalliline püriit päikesepatarei rakendamaks Maal kui kosmoses Tallinna Tehnikaülikool
Andres Trikkel Fosforväetised ja haruldased metallid jäätmevabalt Eesti fosforiidist Tallinna Tehnikaülikool

 

Stardiprojektid

Projektijuhi nimi Uurimisprojekti nimetus Asutus
Brigitta Davidjants Subkultuurse (pop)muusika mõju 21. sajandi Eesti noorte ideologiseerumisele ja vaimse tervise näitajatele Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Taavi Tillmann Suurte terviseandmete ja sotsiaalandmete omavaheline integreerumine, tervise ebavõrdsuste paremaks mõistmiseks ja vähendamiseks. Tartu Ülikool
Arvo Kaldmäe Häiringute hindamise meetodite arendus mittelineaarsetele juhtimissüsteemidele Tallinna Tehnikaülikool
Joosep Pata Paindlik ja skaleeruv andmete rekonstrueerimine ja analüüs masinõppe abil Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Hardi Veermäe Ürgsetest mustade aukude füüsika nende tekkimisest tänapäevani Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Maksim Ošeka Uute asümmeetriliste elektrokeemiliste meetodite arendamine pidevas voolus Tallinna Tehnikaülikool
Alexander Kmoch Mulla omaduste ruumilise varieeruvuse modelleerimine masinõppe abil Tartu Ülikool
Martin Laasmaa Kaltsiumi signaaliülekande roll mitokondrite ja sarkoplasmaatilise retikulumi vahel sünnijärgse arengu ajal ja südamehaiguste korral Tallinna Tehnikaülikool
Kadri Runnel Metsapuidu lagunemiskiirus ja selle rakendamine süsinikuvaru hoidmiseks Tartu Ülikool
Kristiina Mark Maismaa mikrovetikate ja samblike sekundaarsete metaboliitide ökoloogia, evolutsioon ja adaptatsioon Eesti Maaülikool
Lilian Pukk Keskkonna DNA ja populatsioonigeneetika rakendamine ohtliku kalaparasiidi ja tema peremeesorganismi leviku ja ökoloogia mõistmiseks Eesti Maaülikool
Riinu Kiiker Fungitsiidiresistentse Zymoseptoria tritici populatsiooni areng ja kohastumus Eestis Eesti Taimekasvatuse Instituut/Maaelu Teadmuskeskus
Liisa Talving  Afektiivne politiseerimine: kuidas erakonnad tekitavad globaliseerumislõhet Tartu Ülikool
Mari-Liis Jakobson Pürgida põhivoolu, kuid jääda radikaalseks: populistlike paremradikaalsete erakondade selektiivse kaasamise strateegiad Tallinna Ülikool
Tara Ghasempouri Tasemete-ülene riistvaralise turvalisuse verifitseerimine poolformaalsete meetoditega Tallinna Tehnikaülikool
Jana Holmar Uute optiliste meetodite väljatöötamine vaskulaarse kaltsifikatsiooni hindamiseks ja inhibiitorite eemaldamise jälgimiseks dialüüsi ajal lõppstaadiumis neeruhaigusega patsientidel (VasCalDi) Tallinna Tehnikaülikool
Svetlana Polivtseva Filtermaterjalid uriini joogiveeks muutmiseks Tallinna Tehnikaülikool
Marje Kasari Nõude-plasmiididel põhinev platvormtehnoloogia rekombinantsete valkude antibiootikumivabaks tootmiseks Tartu Ülikool

 

Järeldoktoriprojektid

Projektijuhi nimi Uurimisprojekti nimetus Asutus
Marek Mooste Pt-vabad hapniku redutseerumise katalüsaatorid kõrgtemperatuurse PEM kütuseelemendi jaoks Tartu Ülikool
Kaire Loit Viiruste esinemine kartulis (Solanum tuberosum L.) ning kartuliga seonduvates patogeensetes ja mutualistlikes seentes – uudne võimalus kartulihaiguste biotõrjeks Eesti Maaülikool
Alessandra Morrone Balti Lasteaed: paleopatoloogiline ja stabiilsete isotoopide keskne lähenemine kesk- ja varauusaegsete laste tervisele ja toitumisele Eestis Tartu Ülikool
Kadri Seppa NELFE valgu RNA tuvastamise motiivi (RRM) roll aju füsioloogias Tartu Ülikool
Mahboob Alam Bimetalliliste MNC-katalüsaatorite struktuuri ja selektiivsuse sõltuvuste mõistmine Mössbaueri spektroskoopia abil CO2 redutseerimisel Tallinna Tehnikaülikool
Martin Kolnes Neuraalse võimenduse mõju tähelepanu ulatusele Tartu Ülikool
Keiu Telve Hargmaisus veebis – virtuaalse osaluse tähtsus kodumaaga kontakti hoidmisel Austraalias elavate eestlaste näite Tartu Ülikool
Ajai Kumar Pathak Lõuna-Aasia rahvaste evolutsioon kohalikul tasandil ja selle mõju geneetilisele sugulusele, toitumisviisidele kohastumisele ning haigustele Tartu Ülikool
Nikhil Kumar Kamboj Selektiivsed biomimeetilsied laserpaagutatud immunomoduleerivad antibiootikumivabad bioaktiivsed anorgaanilised karkassid luukoetehnikas Tallinna Tehnikaülikool