Konkursil osalemine

Konkursi korraldamise õiguslik alus

 • Teaduse populariseerimise projektikonkursi väljakuulutamise käskkiri nr 1.1-2/24/1 „2024. aasta teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi väljakuulutamine”.
 • Teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi läbiviimise tingimused ja kord. Haridus-ja teadusministri määrus nr 3, vastu võetud 07.02.2013

2024. a projektitaotluste esitamise tähtaeg on 15. veebruar (kell 23.59).

2024. aasta konkursi osalemise tingimused

Konkursile saab esitada taotlusi järgmistes valdkondades:
loodusteadused; tehnika ja tehnoloogia; arsti- ja terviseteadused;  põllumajandusteadused ja veterinaaria; sotsiaalteadused; humanitaarteadused ja kunstid ning interdistsiplinaarsed.

Konkursile võib taotlusi esitada järgnevateks tegevusteks:

 1. teadust populariseerivate tegevuste korraldamine vms;
 2. audio-visuaalsete materjalide koostamine (sh tele-ja raadiosaated jne);
 3. näituste tegemisega seotud tegevused (nt väikesemahuliste eksponaatide soetamine vms)
 4. populaarteaduslike raamatute kirjastamine.

Kategoorias „Populaarteaduslike raamatute kirjastamine“ toetatakse raamatu kirjastamisega seotud kulusid (nt trükkimine, kujundus vms), aga ei toetata loometööd. Nimetatud kategoorias peab lisama kaks soovitust, millest üks on valdkonna eksperdilt ja teine raamatu sihtrühma esindajalt.

Taotlusi konkursil osalemiseks võivad esitada kõik Eestis teadust populariseerivad füüsilised ja juriidilised isikud.

– projektitoetuse summa ülempiiriks on 20 000 euro;

– kategoorias „audio-visuaalsete materjalide koostamine” ei toetata õppevara loomist;

Taotluse esitamiseks tuleb täita osalusvorm aadressil konkursid.etag.ee. Selles keskkonnas saab esitada kõik taotlusega kaasnevad dokumendid. Taotlusele eraldi vormi ei ole, aga soovitame tutvuda näidisega.

Konkursil osalemise taotluses peab olema planeeritava tegevuse ja taotleja kohta esitatud järgnev informatsioon:

 1. eesmärk ja tegevuse üksikasjalik kirjeldus;
 2. ajakava kuu täpsusega (tegevuse kestus kuni 12 kuud) viimane projekti lõpptähtaeg peab olema 30.10.2025;
 3. tegevuse sihtgrupid ja nendeni jõudmise viis, trükiste puhul levitamise kava
 4. tegevuse potentsiaalne mõju ühiskonnale;
 5. varem teaduse populariseerimise projektikonkursilt rahastatud tegevuse kordamisel lisada selgitus projekti jätkutegevustest peale toetuse lõppemist;
 6. tegevuse võimalikult detailne eelarve koos kulude selgitustega ja teiste võimalike toetajate panustega; (näidis on allpool)
 7. kategoorias „Populaarteaduslike raamatute kirjastamine“ peab lisama kaks soovitust, millest üks on valdkonna eksperdilt ja teine raamatu sihtrühma esindajalt (nt lugejate esindaja). Soovituskirjad palume allkirjastada ja  lisada osalusvormi lisamaterjalina.
 8. Kategoorias „Audio-visuaalsete materjalide koostamine“ puhul kui taotletakse tele- või raadiosaadete tootmiseks toetust tuleb lisada meediakanali huvikiri planeeritava saate edastamiseks kanali programmis 2024/2025 aastal. Huvikiri palume esitada allkirjastatult ja  lisada osalusvormi lisamaterjalina.

Projektitaotlustele omapoolne panus on soovitatav aga mitte kohustuslik. Kui olete aga samale tegevusele kusagilt mujalt finantseeringut küsinud ja/või saanud, siis see info peab kajastuma taotluses.
Projekti tulemused saavad teatavaks eeldatavasti aprillis 2024. aastal. Sellest ajast alates võiks planeerida ka projektitegevustega seotud kulusid.

Rahastamisotsuse saanud projektidega sõlmib lepingud Eesti Teadusagentuur. Lepingu lisadeks on taotlus ja aruande vorm.

Palume eelnevalt tutvuda näidistega:

Taotluse näidis 2023 (Taotluse näidis projektikonkurss 2023).

Projektipartneriga sõlmitava lepingu näidis 2023

Lepingu näidis raamatu kirjastamise kategoorias, saade 2023.

Projekti aruandlusvormi näidis Aruande näidis 2023