Eesti Teadusagentuuri 2020. aasta oli töine ja pingeline

Täna, 9. aprillil kinnitas nõukogu Eesti Teadusagentuuri 2020. aasta majandusaasta aruande. Eelmisel aastal viis agentuur läbi rekordiliselt suure uurimistoetuste vooru ning lisavoorud uuringuteks Eesti teaduse ja ühiskonna toetamiseks COVID-19 ajal. Edendati Eesti teaduskoostööd Põhjamaadega ning partnerlust Eesti ettevõtete ja teadlaste vahel. Uuriti ka sihtrühmade rahulolu agentuuri tegevusega.

Teadusagentuuri eesmärk on toetada Eesti teadust ja 2020. aastal viidi läbi üks suuremaid uurimistoetuste taotlusvoore, mille raames sai toetust 92 uut grandiprojekti kogumahus 16 miljonit eurot. Kokku toetas ETAG teadlasi 2020. aastal  51,7 miljoni euroga.

ETAGi uuel juhil Anu Noormal on hea meel, et pingelisel ajal suudeti kiirelt ja efektiivselt reageerida vajadusele aidata kaasa COVID-19 kriisist tingitud probleemide lahendamisele. „Aprillis toimunud ideekorjel valiti koos strateegiliste partneritegaälja uuringuteemad, mida rahastati erinevatest meetmetest. Kokku rahastati 29 uuringut 4,7 miljoni euro mahus. Näiteks töötavad teadlased välja senisest efektiivsemaid näomaske ning biolagunevaid koostisaineid viirusevastastele puhastusvahenditele. Kõik uuringud on käivitunud ja lõpevad hiljemalt 2022. aastal,“ ütles Noorma.

Teadlaste ja ettevõtete koostöö edendamiseks alustati  kahe uue programmiga, mis viiakse läbi koos Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega. Sektoritevahelise mobiilsuse toetamise meetme (SekMo) abil saavad teadlased ajutiselt tööle minna ettevõtetesse või riigiasutustesse. Ressursside väärindamise programmiga (ResTA) toetatakse Eesti ettevõtetele olulisi rakendusuuringuid puidu, toidu ja maapõuevarade paremaks kasutamiseks. Lisaks juba ministeeriumides töötavatele teadusnõunikele alustati erialaliitude toetamist arendusnõunike tööle võtmiseks, kes aitavad silda luua ettevõtluse ja teaduse vahel.

Eraldi märkimist väärib teaduskoostöö tugevnemine Põhjamaadega. ETAG osales COVID-19 terviseandmete teemalise programmi ettevalmistamises, millest üks Eesti osalusega projekt sai toetuse ja sõlmiti leping Eesti liitumiseks Põhjamaade e-taristute koostööalgatusega.

Teadusagentuur küsib oma sihtrühmadelt regulaarselt tagasisidet, et protsesse ja teenuseid paremini planeerida On hea meel tõdeda, et ka keerukal 2020. aastal oli vastajate hinnang valdavalt positiivne. 2020. aastal küsiti tagasisidet Mobilitas Pluss programmi, personaalsete uurimistoetuste taotlusvooru, Horisont2020 konsultantide töö, Taiwani-Eesti koostööprogrammi reisigrandi taotlemise, Prantsuse-Eesti koostööprogrammi PARROT reisigrandi taotlemise ja korralise evalveerimise kohta.

2020. aastal oli ETAGi eelarve maht 61,4 miljonit eurot ja tulem 6,97 miljonit eurot. Kõnealune summa ei ole agentuuri reaalne tulu, vaid koosneb põhiosas toetuste ettemaksetest, mis on aruannete saabumiseni raamatupidamislikult tuluna arvel. Nõukogu otsustas kinnitada ETAGi majandusaasta aruande. Nõukogu esimees Indrek Reimand ütles, et on ETAGi tööga väga rahul, kuid ootab uuelt juhatuse esimehelt ka uusi ideid edasiseks arenguks.

Majandusaasta aruandega saab tutvuda siin.

Lisainfo:

Karin Jaanson
Eesti Teadusagentuuri tegevjuht
tel 731 7348
Karin.Jaanson@etag.ee