Hindamine

Konkursitöö hindamise kriteeriumid

Töö väärtus:
teema aktuaalsus ja olulisus teadusele või selle rakendustele;
töö uudsus;
töö praktiline rakendatavus;
töö mõju Eestis ja/või rahvusvaheliselt.

Töö sisuline kvaliteet:
töö põhjalikkus ja terviklikkus;
töö teoreetiline põhjendatus;
analüüsi korrektsus;
püstitatud eesmärkide saavutatus;
järelduste selgus ja originaalsus.

Töö metoodika:
metoodika valiku põhjendatus;
metoodika täpsus ja adekvaatsus.

Töö struktuur:
töö ülesehituse loogilisus, viimistletus ja teksti üldine loetavus/mõistetavus.

Huvide konflikti vältimine

Kõik hindamiskomisjoni liikmed allkirjastavad enne hindama asumist huvide konflikti vältimise deklaratsiooni, milles nad loetlevad üles tööd, mille suhtes neil on huvide konflikt ning need tööd antakse hinnata teistele komisjoni liikmetele. Otsustuskoosolekul lahkub huvide konfliktiga komisjoni liige vastava kategooria tööde arutelu ajaks ruumist.

Huvide konflikti vältimise deklaratsiooni vorm

Haridusteaduslike tööde riikliku konkursi hindamiskomisjon

1. Mare Oja – komisjoni esimees, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduse valdkonna nõunik;
2. Inge Timoštšuk – Tallinna Ülikooli alushariduse ja algõpetuse didaktika dotsent;
3. Evelyn Kiive – Tartu Ülikooli eripedagoogika professor;
4. Miia Rannikmäe – Tartu Ülikooli loodusteadusliku hariduse professor;
5. Rain Mikser – Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi vanemteadur;
6. Kristiina Krabi-Klanberg – Eesti Kunstiakadeemia avatud akadeemia juhataja, õppejõud;
7. Kristi Kiilu – Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikakasvatuse professor;
8. Tiia Rüütmann – Tallinna Tehnikaülikooli mehaanika ja tööstustehnika instituudi vanemlektor;
9. Eveli Laats – Eesti Teadusagentuuri uurimistoetuste koordinaator (sotsiaalteadused).

Haridusteaduslike tööde hindamiskomisjoni muutmise käskkiri.