Üliõpilaste teadustööde konkursi parimad on Karin Hanga ja Katre Juganson

Täna autasustati Tallinnas, Eesti Teaduste Akadeemias üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi parimaid. Üle anti riiklikud preemiad, Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemiad ning Sotsiaalministeeriumi eripreemiad.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps tänas üliõpilasi ja juhendajaid ning märkis, et tunnustuse pälvinud tööde autorid on avaldanud artikleid mainekates rahvusvahelistes teadusajakirjades, mis näitab konkursi väga kõrget taset. „Kuid ka Eesti inimesed tahavad teada, millega meie üliõpilased ja teadlased tegelevad,“ sõnas Reps. „Loodan, et tunnustus innustab laureaate tutvustama rohkem oma teadustöö tulemusi ka Eesti avalikkusele ning tegema seda ilusas ja selges eesti keeles. On ju peatselt algav 2019. aasta eesti keele aasta, mil tähistame eesti keele seadustamist riigikeelena sajand tagasi.“

 Riiklikud preemiad anti välja kolmel õppetasemel ja neljas teadusvaldkonnas, lisaks valdkondlikele preemiatele anti välja kaks tasemete ja valdkondade ülest peapreemiat.

3600-eurosed peapreemiad pälvisid:

Karin Hanga (Tallinna Ülikool) doktoritöö „Puuetega inimeste sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse eelhindamise ja rehabilitatsiooniteenuste sisu kujundamine Eestis” eest. Karin Hanga doktoritöö ühendab edukalt praktilise suunitlusega arendusuuringu akadeemilise teadusuurimusega, luues töö teema raames kandva silla teaduse ja praktika vahel. Töö analüütiline kokkuvõte avab rahvusvaheliselt mitmetahulise probleemi, milleks on puuetega inimeste arvu ja osakaalu kasv ühiskonnas ning terav vajadus tõenduspõhiste poliitikameetmete kujundamiseks ja rakendamiseks, et toetada puuetega inimeste osalemist ühiskonnaelus võrdsetel alustel. Analüütiline kokkuvõte kajastab ka rehabilitatsiooniteenuste korraldust Eestis ning annab ülevaate puuetega inimeste rehabilitatsioonivajaduse hindamisinstrumendi kujundamisest, testimisest ja hindamistulemustest aastatel 2011-2015. Töö oluliseks praktiliseks väärtuseks on doktoritöö raames väljatöötatud ja testitud hindamisvahend, mille Sotsiaalkindlustusamet võttis 2016. aastal kasutusele.  Samuti väärivad tähelepanu soovitused ja ettepanekud, mis puudutavad sotsiaal-, tervishoiu- ja tööturuteenuste edasist osutamist puuetega inimestele.

Katre Juganson (KBFI ja Tallinna Tehnikaülikool) doktoritöö „Tööstuslike nanomaterjalide keskkonnatoksilisuse hindamine: nanoosakeste mõju algloomale Tetrahymena thermophila” eest. Katre Jugansoni doktoritöö käsitleb rahvusvaheliselt olulist teemat – sünteetiliste nanomaterjalide keskkonnamõjusid ja ökotoksikoloogiat. Oma doktoritöö raames kogus ja analüüsis autor nanomaterjalide toksilisuse alast kirjandust, sünteesis kogutud andmed ja koostas andmebaasi NanoE-Tox, mis on üks vähestest avalikult kättesaadavatest omataolistest andmebaasidest. Doktoritöö eksperimentaalne osa hõlmab hõbeda nanomaterjalide toksilisuse hindamist, kasutades testorganismina alglooma Tetrahymena thermophila. Doktoritöö annab põhjaliku ülevaate maailmas olulistes mahtudes toodetavate nanomaterjalide keskkonnatoksilisusest. Doktoritöö raames kogutud andmeid saab rakendada uudsete nanomaterjalide võimalike ohtude modelleerimiseks, mis kiirendab nende materjalide riskihindamist.

Eesti Teaduste Akadeemia eripreemiad „lootustandvate sähvatuste eest“; „elegantseima üliõpilastöö eest“  ja „ebatraditsioonilise üliõpilastöö eest“ andis üle Eesti Teaduste Akadeemia president akadeemik Tarmo Soomere. Sotsiaalministeeriumi eripreemiad sotsiaalvaldkonnas ning tervise- ja töövaldkonnas andis üle sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

Tänavu esitati konkursile 532 tööd 38 ülikoolist, sealhulgas 21 välisülikoolist, kus Eesti tudengid õpivad. Kokku tunnustatakse sel aastal 64 konkursitööd. See moodustab 12% kõigist laekunud töödest.

Rahalise preemia saanud 64 tööst täpselt pooled – 32 premeeritud tööd – saavad Tartu Ülikooli tudengid, järgnevad Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli ja Eesti Maaülikooli üliõpilaste teadustööd. Tunnustuse pälvisid samuti Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tartu Tervishoiukõrgkooli ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tööd. 7 preemiat pälvisid välisülikoolides õppivad noored.

 Kõigi preemiasaajate nimekiri