Toetusmeetme materjalid

 

 
EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne  

Toetusmeede „Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerimise kasvuvaldkondades“ ehk NUTIKAS oli avatud 4. jaanuarist 2016 kuni 30. septembrini 2020 ja praeguseks on taotlemine lõppenud.

 

Üldinfo

Toetuse eesmärk on aidata kaasa Eesti majanduse teadmusmahukuse kasvule, toetades teadusasutuste ja ettevõtete koostööd. Samuti aitab toetus tõsta teadusasutuste võimekust ettevõtlusele vajalike rakendusuuringute läbiviimiseks nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades.

Toetus aitab ettevõtetel tellida ülikoolidelt ja teadusasutustelt vajalikke rakendusuuringuid või tootearendusprojekte.

Toetuste taotlemine toimub läbi avatud taotlusvooru, mida korraldab Riigi Tugiteenuste Keskus (1. aprillini SA Archimedes). Eesti Teadusagentuuri juures tegutseb juhtkomisjon, mis hindab taotlusi ja juhib toetusmeedet tervikuna.

Toetuse taotlemiseks vajalikud avatud taotlusvooru materjalid leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehelt.

Siit leiab ettevõttele sobilike Eesti teadusasutuste kontaktid.

 

Kellele on toetus mõeldud?

Toetuse taotlejaks on Eesti äriregistrisse kantud ettevõte, kelle huvides nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonda kuuluv uuring või tootearendusprojekt teadusasutustes läbi viiakse. Ettevõte osaleb uuringus omapoolse rahalise panusega sõltuvalt ettevõtte suurusest ja sellest, kas tegemist on tootearenduse või rakendusuuringuga.

Ettevõte võib kaasata tellijate ringi ka teisi ettevõtluspartnereid, kellega koos rakendusuuringust või tootearendusprojektist saadud uut teavet kasutada.

Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnad on tegevusalad, kus ettevõtetel võiks olla keskmisest paremad arenemisvõimalused ning teadus- ja arendustegevusse panustamine võimaldaks saavutada neil konkurentsieelise. Kehtiv teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegia „Teadmistepõhine Eesti“ toob välja kolm kasvuvaldkonda:

  • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), mis on seotud teiste majandusaladega (näiteks küberturvalisus, tarkvaraarendus või IKT kasutamine tööstusprotsesside automatiseerimiseks);
  • tervisetehnoloogiad- ja teenused (näiteks biotehnoloogia või IT kasutamine meditsiiniteenuste ja -toodete arendamiseks);
  • ressursside tõhusam kasutamine (näiteks ettevõtjad, kes tegutsevad materjaliteaduse ja -tööstuse vallas, püüavad leida innovaatilisi ehitusvõimalusi või otsivad keemiatööstuses võimalusi põlevkivi senisest tõhusamaks kasutamiseks).

 

Milleks saab toetust kasutada?

Toetust saab taotleda Eesti teadus- ja arendusasutustelt nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonda kuuluva rakendusuuringu või tootearendusprojekti tellimiseks.

Rakendusuuringud on originaalsed teadusuuringud, mis aitavad leida suhteliselt lühikese aja jooksul lahendusi praktilistele probleemidele. Need on uuringud või kriitilised uuringud uute teadmiste ja oskuste hankimiseks, mida saaks kasutada uute toodete, protsesside või teenuste arendamisel. Samuti võib neist olla kasu, et täiustada märkimisväärselt juba olemasolevaid tooteid, protsesse või teenuseid.

Siia alla läheb ka rakendusuuringuks vajalike komplekssete süsteemide komponentide loomine. See võib sisaldada ka prototüüpide konstrueerimist laboris või olemasolevaid süsteeme simuleerivas keskkonnas, samuti katsetootmisliine. Rakendusuuringute tulemused peavad vastama tehnoloogia valmidusastmete klassifikaatori tasanditele 1-6.

Tootearendus on olemasolevate teaduslike, tehnoloogiliste, ärialaste ja teiste asjakohaste teadmiste ja oskuste omandamine, ühendamine, kujundamine ja kasutamine uute või täiustatud toodete, protsesside või teenuste arendamiseks.

Siia hulka võivad kuuluda ka tegevused, mille eesmärk on uute toodete, protsesside või teenuste mõisteline määratlemine, kavandamine ja dokumenteerimine.

  • Tootearendus võib hõlmata uute või täiustatud toodete, protsesside või teenuste prototüüpide loomist, demonstreerimist, pilootkasutust, katsetamist ja valideerimist reaalsusele vastavas tööseisundi keskkonnas. Seejuures on oluline, et tegemist oleks mittevalmis toote, protsessi või teenuse tehnilise täiustamisega.
  • Tootearenduse hulka kuulub ka kaubanduslikul eesmärgil kasutatavate prototüüpide ja katseprojektide arendamine. Siinkohal on tingimus, et prototüüp oleks kaubanduslik lõpptoode ja selle tootmine üksnes demonstreerimise ja valideerimise eesmärgil oleks liiga kallis.
  • Tootearendus ei hõlma olemasolevate toodete, tooteliinide, tootmisprotsesside, teenuste ja muude toimingute rutiinset või perioodilist muutmist, isegi kui sellised muudatused tähendavad täiustamist. Tootearenduse tulemused peavad vastama tehnoloogia valmidusastmete klassifikaatori tasanditele 7-9.

Täpsemad selgitused ja näited selle kohta, mis on ja mis pole teadus- ja arendustegevus, leiab OECD Frascati käsiraamatust

 

Kui suur on toetuse summa?

Toetuse summa ühe projekti kohta jääb vahemikku 20 000 kuni 2 miljonit eurot. Raha saamiseks tuleb teha ettevõttel ka ise rahaline panus, mille ulatus sõltub ettevõtte suurusest ja sellest, kas toetust küsitakse tootearenduse või rakendusuuringute tellimiseks.

 

 

Ettevõtte suurus Väikeettevõte


Vähem kui 50 töötajat ning aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot

Keskmise suurusega ettevõte

50-250 töötajat ning aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot

Suurettevõte


Rohkem kui 250 töötajat ning aastakäive ületab 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ületab 43 miljonit eurot

Rakendusuuringute toetuse piirmäär
70% 60 % 50 %
Tootearenduse toetuse piirmäär
45% 35 % 25 %

 

Mis kulusid saab toetuse abil katta?

  • Rakendusuuringute ja tootearenduse tegevuste elluviimiseks vajalikud avalikelt TA asutustelt tellitud uuringute, tehnilise teabe ja sisseostetud või litsentseeritud patentide teenuste kulud. See osa peab moodustama vähemalt 60% projekti abikõlbulikest kuludest.
  • Taotleja ja partneri projektiga seotud kulud, sh vahendite ja seadmete kulud, muud projektiga otseselt seotud tegevuskulud (nt materjalikulud, varustuse ja samalaadsete toodete kulud), projektiga seotud töötajate personalikulud ning projektiga seotud nõustamisteenuste ja muude sarnaste teenuste kulud. Need võivad moodustada kuni 40% projekti abikõlbulikest kuludest.

Kui pikk on toetatavate tegevuste periood?

Toetatavad tegevused ei tohi olla alanud enne taotluse esitamisel näidatud aega.
Toetatavate tegevuste kestus on kuni kolm aastat.
Toetatavad tegevused peavad olema lõppenud hiljemalt 31. augustil 2023.

Kontakt:

Viktor Muuli
Nutika spetsialiseerumise valdkonna juht
730 0325